ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ไม่เท่ากัน

กายไม่เท่ากันกายาวันสวยไม่เท่า
กายไม่เท่ากายหยาบเหยียบเล็กบางหนา
กายไม่เท่าไม่เท่าบุญบาปทำมา
กายไม่เท่าเขาใหญ่หนากายทนทาน

กายไม่เท่ากายาทาสอาตมา
กายไม่เท่าเขลาบางหนาจะขบขันธ์
กายไม่เท่ากายธรรมร้ายร่างกายพลัน
กายไม่เท่างานกรรมกร้านนานเนิ่นกรรม

กายไม่เท่าสวยบูชากายาไหน
กายไม่เท่ากายาใครศิสูงเผ่า
กายไม่เท่ากายในกายกายหนักเบา
กายไม่เท่ากายบางกายสายทางกำ
กายไม่เท่า

วาจาใดในไม่เท่าเขามุ่งมั่น
วาจานั้นใดไม่เท่าเขาชอบหรือ
วาจากรรมใดไม่เท่าบุญพรึบพรือ
วาจาถือในเรื่องใดสิ่งงดงาม
วาจาใครไหนไม่เท่าเขาสูงสุด
วาจาดุจวาจาเพลงอิ่มอกใส
วาจาที่จุดมุ่งหมายคิดดั่งใจ
วาจาให้ไม่เท่าไปไม่เท่ามา
วาจาไม่เท่าทันใดในในต้องเป็น
วาจาเจในไม่เท่าไม่เท่าหนา
วาจาเป็นสิ่งมุ่งหมายจิตนำพา
วาจานาพาสิ่งมุ่งสูงขึ้นไป

ใจจิตใดอัตตาใครไม่เท่าเที่ยง
ใจจิตเบี่ยงให้ธรรมถูกทางสุขสันต์
ใจจิตต่างต่างใจใครสิ่งภพพลัน
ใจจิตหันเหเวหกภกอุทา
ใจไม่เท่าเก่ากลับใหม่ใหม่กลับเก่า
ใจไม่เท่าจรรย์ศออัฐจันทร์ต่างไหน
ใจไม่เหมือนเหมือนใจไม่บูชาใด
ใจจิตใฝ่ชี้ทำทำทำยะยุง

ลัทธิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น