ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปกติ

กายปกติกายร่างขันธ์มีปกติ
กายปกติศีลดำริพิเศษสุข
กายปกติสิ่งพอดีมีกายทุก
กายปกติมีที่ถูกปกติกาย

วาจาปกติมีดำริก่อนหลังแก่น
วาจาปกติธรรมะแดนธรรมะไหน
วาขาปกติสวยงามศีลสะบาใด
วาจาใสในปกติตั่งใยยืน

ใจปกติทำสิ่งสิธิหน้าที่
ใจปกติมีทำใจที่ตั่งใจใส
ใจปกติธรรมศีลมาทำศีลใจ
ใจปกติตั่งอยู่ใยไม่ปรวนแปร

เห็นพ้องด้วย

กายเห็นพ้องกำคัลลองกายากำ
กายเห็นกำพ้องด้วยกรรมกายด้วย
กายเห็นต้องด้วยร่างมีขันธ์จนรวย
กายเห็นด้วยพ้องคนสัตว์วนวัดตา

วาจาเห็นพ้องด้วยวาจาสัจสัจจะวา
วาจานาเห็นด้วยว่าวาจาสัตว์_
วาจาเห็นพ้องด้วยดั่งร่วมจิตทัศน์
วาจาสัตย์วัดกุศลคนสิ่งใด

ใจเห็นพ้องด้วยใจเเดเจตใจดวง
ใจเห็นสรวงสวรรค์แดแท้ฤาหลอก
ใจเห็นพ้องด้วยใจแน่โลเลยอก
ใจเห็นตรอกถนนใจในพ้องตรง


วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คุ้มไหม

กายคุ้มไหมกายกายาคราเกิด
กายคุ้มไหมเกิดเพริดเเพร้วเพี้ยงผาด
กายคุ้มไหมกายกำยำพยาธิ
กายคุ้มไหมกายอาจ องอันวันกาย

วาจาคุ้มไหมใยเยื้อวาจา
วาจาคุ้มฆ่าคราคุ้มคุมขันธ์
วาจาคุ้มคงคุ้มไหมพงศ์พันธุ์
วาจาคุ้มวันนั้นว่าคุ้มจริง

ใจคุ้มไหมใครคุ้มใจป้อง
ใจคุ้มครองคราคุ้มเขตขันธ์
ใจคุ้มฆ่าใครคุ้มไหมใจวรรณ
ใจคุ้มคล้องกันป้องปกคลุมครอง

หลบหลีก

กายหลบหลีกลี้ลาแร้ว
กายหลบคราดแคล้วคำว่า
กายหลบหลีกเร้นกายา
กายหลบหลีกหนาอบาย

วาจาหลบหลีกแล้วราไร
วาจาหลบหลีกในพูดพลั่ง
วาจาหลบหลีกหลักแร้แลรัง
วาจาหลบหลีกไร้รั้งเรื่องรวน

ใจหลบหลีกเร้นใจรัดราไร
ใจหลบหลีกไร้หรือหรุแล้วรึ
ใจหลบหลีกหลอกราไรหือหึ
ใจหลบกลบฝึกกรากกรำธรรมทน


วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โอกาส

กายโอกาสทำดีปราญช์ความดีปราบ
กายโอกาสศูนย์คราคาดวาดทุกข์สัตว์
กายโอกาสสร้างชาติใครใครพลัด
กายโอกาสฝึกหัดเขาผู้ใด
วาจาโอกาสวาดอากาศลม
วาจาคมโอกาศลมอากาศไหน
วาจาคอนโอกาสสร้างโอกาศเขาทำไร
วาจาใครในโอกาสวินาศลม
ใจโอกาศสามารถอากาศใจ
ใจโอกาสงามใสกาศูนย์สะ
ใจโอกาสรึถึงวันฆ่าปะ
ใจโอกาศหรือจะฆ่าศูนย์กำ

ฝืน

กายฝืนยั่งยงค์ยืนไม่ปลดปลง
กายฝืนคงตั่งตรงลงไม่เปลี่ยนผัน
กายฝืนบังคับครื้นครืนกายสั้น
กายฝืนกันกายฝืการนานกายใคร
วาจาฝืนก็กลบกลืนหรือกลับกลอก
วาจายอกย้อนฟื้นฝืนฝืนกลับไขว้
วาจาฝืนในคำคืนเปลืยนเพราะไร
วาจาไหนใครฝืนฝืนยามคืนคำ
ใจฝืนฝืนกล้ำกลืนรับกำกำ
ใจฝืนจำใจจำฝืนฝืนฝืนฝีไหน
ใจฝืนใจยั่งยืนฝืนธรรมใจ
ใจฝืนใดใครฝืนใจใครฝืนคอน

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ไม่รู้

กายไม่รู้เกิดกายามาเพื่อใคร
กายรู้ไม่ไม่รู้กายกายใครฝึก
กายไม่รู้กายร่างหมดเวลาฮึก
กายไม่รู้กายระลึกใครใครใคร

วาจาไม่รู้เรื่องใครในเรือนราง
วาจาร่างรางเรื่องไรในเขียนว่า
วาจาไม่รู้เรื่องใดก่อนคำลา
วาจาว่าไม่รู้ทาไม่รู้

ใจไม่รู้ใจใครดูใจไม่เห็น
ใจไม่รู้ใจใครเป็นนั้นใจเขา
ใจไม่รู้ปิดหุ้มดูใจแท้เนา
ใจไม่รู้ผงผุยเบาหนาหรือบาง

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กฏ

กายกฏกายเกิดกายเจ็บกายตาย
กายกายกฏเกิดกำกลั่นขันธ์ขั้นขันธ์
กายกฏกิจเกิดกายโกยกำกรรมกรรณ์
กายกฏวันกายทำฑัณฑ์ท่องเทียว
กายกฏเติบโตตั่งแต่งปรุงป่วน
กายกฏส่วนอ่วนแคลงคลาคงเข็ญลำบาก
กายกฏกำกรรมกายแตกแหลกร่างยาก
กายกฏบากหายร่างหายกฏใดคราวคง

วาจากฏถูกกำหนดในส่วนร่วม
วาจากฏกำหนดท่วมท้นธารไหล
วาจากฏหรือกำหนดวาจาใคร
วาจากฏพูดเขียนไหนปันใดนา
วาจากฏกำกำหนดเพื่อสุขส่วน
วาจามวลวาจากฏเพื่อบางหนา
วาจากฏธรรมชาติบทดับทุกข์ครา
วาจานาวาจานะสัญยะใด

ใจกฏใจกำหนดกฏใจแห่ง
ใจกฏแหล่งใจกฏเกิดเปิดสิ่งไหน
ใจกฏหมุนใจกฏหมองใจกดใจ
ใจกฏไร้หรือใจกดหมดใจกำ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผู้ให้

กายผู้ให้ร่างกายผู้สร้าง
กายผู้ให้ร่างคุณไหน
กายผู้ให้กายน่ารักสง่าไง
กายผู้ให้กายสุขใสกายา

วาจาผู้ให้พูดพูดให้ให้พูด
วาจาผู้ให้ทุจใครพูดสำคัญไหน
วาจาผู้ให้ความทุกข์ความสุขฆ่าคำใคร
วาจาผู้ให้สัญญาใสโปร่งใดวาจา

ใจผู้ให้ให้สิ่งใดใจทาน
ใจผู้ให้นำสุขศานต์ดับทุกข์
ใจผู้ให้ให้ใดสิ่งสุข
ใจผู้ให้ดับทุกข์ใครใคร

ยาเหยี่ยว

ดับทุกข์

กายดับทุกข์ได้ใดดับ
กายดับทุกข์ใครสิ่งสุข
กายดับทุกข์ตนไร้ทุกข์
กายดับทุกข์สุขใครใคร

วาจาดับทุกข์ใครได้สุข
วาจาดับทุกข์ได้สรรค์สิ่ง
วาจาดับทุกข์ใครได้จริง
วาจาสิ่งดับทุกข์ผู้ใด

ใจดับทุกข์ทุกข์ดับ
ใจดับทุกข์เหตุไหน
ใจดับทุกข์ตนสิ่งใด
ใจดับทุกข์ในธรรมธรรม

ข้าฯ ฆ่า แมลงวัน

กายฆ่าฆ่าผิดศีลคราฆ่ากายสัตว์
กายฆ่าสัตว์สัตว์กายกายร่างไฝ่
กายฆ่ากายกายฆ่าสัตวใครค่าใด
กายฆ่าใหญ่กายฆ่าเยอะกายฆ่ายล_


ผ่องใสสดชื่น

กายผ่องใสสดชื่นในร่างกายผ่อง
กายใสผ่องใสงามคล้องบุญกายใส
กายผ่องพรรณวรรณะอันผ่องแผ้วใด
กายผ่องใสสดชื่นในนาแนวธรรม

วาจาผ่องใสสดคล่องบุญงามใคร
วาจาใสผ่องแผ้วในกุศลต้อง
วาจาใสวาจาใดคณาครอง
วาจาผ่องใสสดชื่นยืนบุญยงค์

ใจผ่องใสสดชื่นใดที่ได้ทำ
ใจผ่องธรรมใสสดกรรมคณาไหน
ใจผ่องแผ้วใจใสแล้วผ่องจิตใจ
ใจผ่องใสสดชื่นใดที่ธรรมทำ

แลดู

กายแลดูร่างกายอยู่ทานข้าวน้ำ
กายแลดูร่างกายงามสมบูรณะใส
กายแลดูกายร่างธรรมทำอย่างไร
กายแลใกลดูแลกายสังหารกอง
วาจาแลดูแลดูหูรับฟัง
วาจาแลสุขสิ่งยังสาระถะ
วาจาแลดูแลดูสัญญะณ.
วาจาจะแลดูแลแลดูบุญ
ใจดูแลหัวใจแท้แลดูใจ
ใจดูใจแลดูใจดูแลดู
ใจดูแลแลดูแล้วใจงามอยู่
ใจแลดูดูแลใจใจยาจริง

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การปกครอง

กายการปกครองเรือนกายใดยาก
กายการปกครองมากคนกรากกรำฆ่า
กายการปกครองลูกลากแท้แม้ทานใดนา
กายการปกครองมาครองปกของใคร
วาจาการปกครองยากสัญยุทธ
วาจาการปกครองบุตรบริวารครูเพื่อใครหา
วาจาการปกครองไว้ตั่งได้แน่ใจยา
วาจาการปกครองไว้ว่าตั่งตรงส่วนใด
ใจการปกครองใจจิตจริตจดจ้อง
ใจการปกครองใจจิตเขาเราไหน
ใจการปกครองใจเราตอนหลับหายไป
ใจการปกครองใจใจแท้ใจครอง

สะสม


กายสะสมทานการให้
กายสะสมในรูปสัตว์
กายสะสมศีลใครเคร่งครัด
กายสะสมบัติมากมี

วาจาสะสมทานการหมด
วาจาสะสมปลดคลายเปิด
วาจาสะสมสิ่งสวรรค์เลิศ
วาจาสะสมเกิดศัตรู

ใจสะสมความสว่างกระจ่างจิต
ใจสะสมใจจิตใจใส
ใจสะสมรวมรวบมากจิตใคร
ใจสะสมกรรมไปกรรมมาบ้าน

กายของบ้านคือเรือนบ้านหรือเรือนร่าง
กายของบ้านเรือนประกอบย่อมตั่งได้
กายของบ้านกายเรือนกายกรรมต่างใด
กายเรือนกายของตัวบ้านบ้านเรือนตรง

วาจาบ้านเรื่อนร่างทางวาจา
วาจาว่าบ้านเรือนตราคราเรือนร่าง
วาจาบ้านตั่งตรงคำวาจาทาง
วาจาต่างวางตั่งบ้านสานเรือนรวง

ใจบ้านมีประตูมีหน้าต่าง
ใจบ้านบานประตูเปิดปิดได้
ใจบ้านตัวเรือนบ้านใจบ้านใจ
ใจบ้านสะอาดใสด้วยศีลแด

เต็ม

กายเต็มเยอะมากน้อยกายเต็ม
กายเต็มไม่เกินขาดผิด
กายเต็มเต็มกายชีวิต
กายเต็มหรือมากมิตรกายเต็ม

วาจาเต็มเติมถูกเติมผิด
วาจาสิทธิเต็มคำหรือไม่
วาจาเต็มพูดเต็มเติมใคร
วาจาในเติมเต็มตักตวง

ใจเต็มเต็มใจใจจิตร
ใจเต็มเต็มกิจใจใส
ใจเต็มเต็มใจใครใด
ใจเต็มเต็มใจเพื่อเต็ม


สิทธิ

กายสิทธิสิทธิกายกรรมสิทธิ
กายสิทธิปิดกายสิทธิเปิดกรรมสิทธิของ
กายสิทธิไม่ไม่รักกายกายหรือรักจอง
กายสิทธิต้องกายสิทธิกำกำในกาย

วาจาสิทธิวาจาส่งสัญญาสิทธิ
วาจาสิทธิวาจาสัจจะพูดเขียนปราชญี
วาจาสิทธิสำคัญใครภาพเขียนวาด
วาจาอาจเป็นเพียงสิทธิผุดสิ่งใด

ใจสิทธิที่สิทธิใจใครรู้ได้
ใจสิทธิใจใครจะรู้พิเพ่งผาด
ใจสิทธิมีจริงที่ใจนายกายคาด
ใจสิทธิอาจยากแท้หยั่งครั้งไม่มี


หน้าที่

กายหน้าที่มีมากมายในหน้าที่
กายหน้าที่ตั่งแต่เกิดเชิดร่างขันธ์
กายหน้าที่กายสิทธิ์มีกายเกิดครรภ์
กายหน้าขันธ์พลันหน้าที่ที่หน้ากาย

วาจาหน้า ที่นำหน้านายหน้าที่
วาจาที่หน้าที่นี้หน้าที่ไหน
วาจาหน้าที่นำทางหน้าที่ใคร
วาจาใครในหน้าที่สัญญายา

ใจหน้าที่ใจหมุนกี่หน้าที่วน
ใจหน้าที่ใจเปลี่ยนสนสนสิ่งไหน
ใจหน้าที่ใจจิตมีที่ใจใคร
ใจหน้าใดในหน้าที่วิถีทาง

หน้าเทศกาล

เครื่องห่อหุ้ม

กายเครื่องห่อหุ้มบอกเพศใด
กายเครื่องห่อหุ้มในกาย ณ.
กายเครื่องห่อหุ้มชีพสัจจะ
กายเครื่องห่อหุ้มนะตั่งใจ

วาจาเครื่องห่อหุ้มล้อมฮ่อมห่อ
วาจาเครื่องห่อ หุ้มไว้ตั่งใฝ่
วาจาเครื่องห่อหุ้มล้อมกรอบใคร
วาจาเครื่องห่อหุ้มในทางเป็น

ใจเครื่องห่อหุ้มห้อมล้อมจิต
ใจเครื่องห่อหุ้มคิดใจใส
ใจเครื่องห่อหุ้มใจจิตใด
ใจเครื่องห่อหุ่มใยพลัง


มี

กายมีรูปมีนามมี
กายมีกายหยัดอัตตาตั่ง
กายมีรูปเกิดกายหยั่ง
กายมีกายตั่งกายใคร

วาจามีคำมีพูดมี
วาจามีคำที่ตั่งไหน
วาจามีพูดที่ใดใด
วาจาใครตั่งไว้ยากยงค์

ใจมีจิตมีมีไหม
ใจมีใจใสแสสิ่ง
ใจมีจิตดีใครจริง
ใจมีรู้จริงธรรมใด

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ความเชื่อ

กายความเชื่อกำลังกายกายาพลัง
กายเชื่อกรังเกาะร่างไหนเชื่อในกุศล
กายเชื่อก่อสร้างให้ตนเป็นอย่างตนตน
กายเชื่อหนทางมรรคาสามัคคี
กายเชื่อใดกำลังใครกายแกร่งเกร่ง
กายเชื่อแห่งแห่งกายไหนกายไร้เชื่อ
กายเชื่อความจริงกายกายไหนเเรงเรื้อ
กายเชื่อเหนือกายไหนเชื่อผ่องหรือกาย

วาจาเชื่อเชื่อจริงเชื่อเพราะสิ่งใด
วาจาไหนใครจะเชื่อวาจานั่น
วาจาเชื่อคำวาจาได้ไดกัน
วาจานั่นหรือจะเชื่อเท่าสัญญา
วาจาเชื่อใครผู้เชื่อคำใครเชื่อ
วาจาเหนือเชื่อไม่เชื่อเพราะอัคไหน
วาจาเชื่อหรือไม่เชื่อเพื่อใครใย
วาจาใช่เชื่อไม่เชื่อสัจวาจา

ใจคนเชื่อใจเขาเชื่อคนใจเชื่อ
ใจคนเชื่อมีอำนาจเหนือสิ่งไหน
ใจคนเชื่อเพราะเงินทองบุญคุณใด
ใจคนเชื่อเพราะรักในคิดเหมือนกัน

ปิดตา

กายตาปิดยามหลับคิดได้หรือไร
กายตาในใหญ่หรือเล็กตาเนื้อปิด
กายตาปิดนานช้าได้กระพริบคิด
กายตาปิดมองไม่เห็นหรือเห็นเอย
วาจาปิดตาลากคิดหยุดที่ใด
วาจาใครในวาจาตาปิดปิดปิด
วาจาหยุดได้คำปิดตาวิชช
วาจาปิดตาคนได้หรือเปิดตา

ใจตาปิดปิดใจตาตาใจปิด
ใจตาปิดใจปิดเปิดเปิดตาไหน
ใจตาปิดหรือเปิดได้ใจตาใย
ใจตาไหนในปิดใจใจตาตา

ป่วย

กายป่วยกายขันธ์ม้วยเปื่อยแตกดับ
กายป่วยกายกรรมจับหรือยุ่งหวัด
กายป่วยโรคราร้ายรารารัด
กายป่วยมาเล็งจัดเล็งมะเร็ง
กายป่วยโรคดันความความดันใคร
กายป่วยผิวไม่ใสผลิใดเหนียว
กายป่วยกายเกินไปเกินไหนเทียว
กายป่วยลดสุขเที่ยวเบาหวานกาย

ไม่แน่นอน

กายไม่แน่ไม่แน่นอนกายไม่แน่
กายไม่แน่ไม่แน่นอนนั้นปรวนปรับ
กายไม่แน่กายตั่งอยู่เกิดดับนับ
กายไม่แน่เปลี่ยนแปลกลับทุกทุกวัน

วาจาในไม่แน่นอนไม่แน่แน่
วาจาแน่ไม่แน่นอนคนกำจับ
วาจาไม่ไม่แน่นอนวาจางับ
วาจาไม่แน่นอนกลับเปลี่ยนไปมา

ใจไม่แน่ใจไม่แท้ไม่แน่นอน
ใจไม่ผ่อนใจไม่ผกไม่แน่ผัง
ใจไม่แน่ไม่แน่แท้คนเเน่บัง
ใจไม่แน่ไม่แน่ตั่งหรือแน่นอน

ของใคร

กายของใครตั่งอยู่ได้กับเจ้าของ
กายของใครใยจำต้องเปลี่ยนแปลขันธ์
กายของใครป้อนข้าวใดกายต่างกัน
กายกายนั้นของกายใครในก่อการณ์

วาจาของใครในของวาจาใจ
วาจาของของของใครมั่นคงฉัน
วาจาของใครไม่เท่าเชื่อถือพลัน
วาจานั้นของใครเล่าเขายึดครอง

ใจของใครเขายึดไว้ใจจิตเขา
ใจเขาเท่าใจเขาทันความโง่ไง๋
ใจเขาเที่ยงใจเขาเท่าของของใคร
ใจของใครในไม่แน่และไม่นอน

กรอง

กายกรองกรรมกายกายการกรร
กายกรองกลั่นกรรมกรรมกล่ำกิจต้อง
กายกรองกายกรรมแล้วกำใดกรอง
กายกรองกายกิจต้องต้องทำกรรม
วาจากรองศลยุคคราสายะกรรม
วาจากล่ำกรองก่อกรรมเกิดเเก่
วาจากรองสัญญากรรมนำแน่แท้
วาจากรองสรรค์สร้างแสสุขดีงาม
ใจกรองตรองใจกรรมกรองการณ์
ใจกรองทานที่ทุกข์ให้ต่างกรีมแน่
ใจกรองการณ์แห่งนาสัญญาแล
ใจกรองการเกิดแก่เจ็บตายใครวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รูป

กายรูปของมีธาตุมาประชุม
กายรูปของก้อนกลุ่มหลายเรื่องนั่น
กายรูปมาประกอบเรื่องกรรมวัน
กายรูปมีมากนั้นวันรูปมี
กายรูปกายรูปร้ายกายรูปเด่น
กายรูปเป็นดูไม่เด่นไม่สวยศรี
กายรูปนับว่ากายกายเปลี่ยนมี
กายรูปวันไม่มีดีหรือไร

วาจารูปสัญตาสัญญาสิก
วาจารูปเขียนคำอีกคำประกาศ
วาจารูปอักษราสัญญาภาพ
วาจารูปบ้างไม่ทราบที่มาไป
วาจารูปขายรูปได้ขายภาพได้
วาจารูปคำของใครหรือของฉัน
วาจารูปคำเปลี่ยนไปสัญญายันต์
วาจารูปขายได้นั้นบุญอะไร

ใจรูปนั้นใจในรูปรูปในใจ
ใจรูปไหนนำจิตใจหรือใจผัน
ใจรูปเอยใจรูปใครเห็นใจปัน
ใจรูปนั้นปั้นรูปใจเป็นก้อนกำ

ใจรูปตั่งตั่งรูปใจพระช่วยเหลือ
ใจรูปไม่เหมือนเชื่อต่างใจนั้น
ใจรูปเอยใจเราแท้หรือเปลี่ยนพลัน
ใจรูปนั้นเปลี่ยนผันไปใครรู้ทน

ของฉันของเธอ

กายเธอหรือกายฉันวันรู้จัก
กายเธอคือของรักฉันหรือนั่น
กายเธอบำรุงเลี้ยงเธอฉันปัน
กายฉันหรือของเธอของอันใด
กายฉันมั่นกายเธอของเธอเธอ
กายเธอหรือกำเธอกายฉันฉัน
กายเธอยอมรับใช้กายฉันปัน
กายฉันมั่นกายเธอกายกายกาย
วาจาคำของเธอฉันมั่นแน่แท้
วาจาเธอของเธอแน่ของเธอฉัน
วาจาเธอของเธอจริงยอมรับมัน
วาจาฉันวาจาเธอรับได้ใด
วาจาเป็นของฉันนั่นของฉัน
วาจานั้นเป็นของเธอเธอหรือตอบ
วาจาเธอเป็นของเธอรับผิดชอบ
วาจามอบของของเธอของของเธอ
ใจจิตใจอัตนัยของเธอฉัน
ใจจิตใจนั้นจิตใจใครเจตสิก
ใจจิตใจเกิดหรือหลงเพลิดเพลินพลิก
ใจจิตสิกขาสิ่งเกิดกำตามดู
ใจจิตใจอยู่ข้างในอยู่ข้างหน้า ใจจิตหาอยู่ที่หน้าของฉันตั๋ว ใจจิตใจของเธอเธออยู่ที่ตัว ใจจิตหัวไม่อยู่ตัวใจของใคร ใจจิตเป็นของฉันใจคิดกำใด ใจจิตใจเป็นของใครเธอของฉัน ใจจิตใดของของใครเลี้ยงไข้กัน ใจจิตนั้นคิดไม่เท่าไม่เท่ากำ

กำของฉัน

รัก

รักที่กายกายางามยามสวยสรรค์
รักกายกรรมกายาธรรมงามสวยศล
รักกายเนื้อกายนิ่มนักหน้ามองยล
รักกายล้นกุศลรักพักกายกรรม
รักกายยงค์อโหใยตั่งไว้วัน
รักกายกันก็จริงกายกายเห็นก่อน
รักกายกายเห็นหนใดกายบุญนอง
รักกายผ่องไม่ผ่องแผ้วกายทำใด

รักวาจาเสียงธรรมมาเสียงสุขใจ
รักวาจาบุญแบ่งใบในระญาติ
รักวาจาพูดสิ่งใดไม่เกินขาด
รักวาจาธรรมมาธาตุธุรกุล

รักจิตใจงามสิ่งใดกุสนพูด
รักจิตผุดสิ่งอโหมโนหัน
รักจิตใจแสดงให้หรือรับกัน
รักใจสรรค์น่าศลวันเเนวทางใด


____________

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ความมั่นคงยืนยงค์/stant up

กายสังขารไม่ตั่งอยู่มันคงใด
กายตั่งไว้กำลังใดกายยืนหยัด
กายโรคไขอายุใดกายเปลี่ยนชัด
กายไม่หยัดยืนเพราะไรในกายา
กายสังขารต่างเวลามามั่นคง
กายไม่ตรงงานไม่ตรงกายแปลปัด
กายอ่อนเยาวกายร่างเบากายโรครัด
กายร่างหยัดยืนอยู่นานได้ไม่เอนเอียง

วาจาคงมั่นมั่นคงตรงยืนหยัด
วาจารัดรักไม่พรากจากเพียงร่าง
วาจาพูดรักตลอดไม่เว้นว่าง
วาจาจางพูดเปลี่ยนไปเหตุผลป่วน
วาจามั่นคงรัดยงค์ธรรมแท้จัด
วาจามัดให้มั่นคงไม่เปลี่ยนมั่นคงได้
วาจามั่นเวลาพูดรึเปลี่ยนไป
วาจาใหญ่ในวาจาครามั่นคง

ใจมั่นคงใจที่ตรงใจที่ตั้ง
ใจมั่นป้องไม่เอนเอียงทรงตัวไหน
ใจมั่นคงจักปกป้องไทไทไท
ใจมั่นใจใครมั่นคงหลงเสรี

ความเข้าใจ

เข้าใจกายในเข้าใจในร่างกาย
เข้าใจกายธรรมกายเขาสุขสันต์
เข้าใจกายกายสังขารกายต่างกัน
เข้าใจนั้นกายสำคัญขับเคลื่อนกาย

เข้าใจพูดนำวาจามาเป็นทาง
เข้าใจพูดเขียนความต่างเพื่อสิ่งไหน
เข้าใจพูดเขียนสิ่งดีเขียนเพื่อใคร
เข้าใจพูดนำสุขให้หรือหลอกลวง

เข้าใจใจใจของใครใครต่างจริง
เข้าใจยิ่งยิ่งเข้าใจคนต่างผัน
เข้าใจใจแนวทางใครใจต่างกัน
เข้าใจจันทร์เข้าใจกำเข้าใจใจ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ไม่เท่ากัน

กายไม่เท่ากันกายาวันสวยไม่เท่า
กายไม่เท่ากายหยาบเหยียบเล็กบางหนา
กายไม่เท่าไม่เท่าบุญบาปทำมา
กายไม่เท่าเขาใหญ่หนากายทนทาน

กายไม่เท่ากายาทาสอาตมา
กายไม่เท่าเขลาบางหนาจะขบขันธ์
กายไม่เท่ากายธรรมร้ายร่างกายพลัน
กายไม่เท่างานกรรมกร้านนานเนิ่นกรรม

กายไม่เท่าสวยบูชากายาไหน
กายไม่เท่ากายาใครศิสูงเผ่า
กายไม่เท่ากายในกายกายหนักเบา
กายไม่เท่ากายบางกายสายทางกำ
กายไม่เท่า

วาจาใดในไม่เท่าเขามุ่งมั่น
วาจานั้นใดไม่เท่าเขาชอบหรือ
วาจากรรมใดไม่เท่าบุญพรึบพรือ
วาจาถือในเรื่องใดสิ่งงดงาม
วาจาใครไหนไม่เท่าเขาสูงสุด
วาจาดุจวาจาเพลงอิ่มอกใส
วาจาที่จุดมุ่งหมายคิดดั่งใจ
วาจาให้ไม่เท่าไปไม่เท่ามา
วาจาไม่เท่าทันใดในในต้องเป็น
วาจาเจในไม่เท่าไม่เท่าหนา
วาจาเป็นสิ่งมุ่งหมายจิตนำพา
วาจานาพาสิ่งมุ่งสูงขึ้นไป

ใจจิตใดอัตตาใครไม่เท่าเที่ยง
ใจจิตเบี่ยงให้ธรรมถูกทางสุขสันต์
ใจจิตต่างต่างใจใครสิ่งภพพลัน
ใจจิตหันเหเวหกภกอุทา
ใจไม่เท่าเก่ากลับใหม่ใหม่กลับเก่า
ใจไม่เท่าจรรย์ศออัฐจันทร์ต่างไหน
ใจไม่เหมือนเหมือนใจไม่บูชาใด
ใจจิตใฝ่ชี้ทำทำทำยะยุง

ลัทธิ

เพื่อ

กายเพื่อเธอกายเพื่อธรรมกายเพื่อกาย
กายเพื่อใครจึงบุญใบสว่างขันธ์
กายเพื่อกินกายเพื่อกรงกายใครกัน
กายเพื่อปันกายเพื่อสรรค์สร้างสุขใคร

วาจาเพื่อเธอวาจาเพื่อทำวาจาเพื่อทาง
วาจาเพื่ออย่างแบบอย่างเพื่อเพื่อสัตย์ใส
วาจาเพื่อบุญใบเบิกหรือเพื่อบทบาทพูดใบ
วาจาเพื่อสร้างสิ่งไหนในธิปตาย

ใจเพื่อเธอใจเพื่อทางธรรมงามสวย
ใจเพื่อเธอมีหรือด้วยใจสุขสันต์
ใจเพื่อเธอเธอเพื่อทำสิ่งใดกัน
ใจเพื่อสรรค์สร้างธรรมะทะหาญตน
ใจเพื่อธรรมทำด้วยใจในธรรมทำ
ใจเพื่อนำทางใจเธอสว่างไหว
ใจเพื่อใจใจเพื่อไฝ่ฝักฝ่ายใจ
ใจเพื่อกายเพื่อวาจาใจข้านาย
ใจเพื่อกำนำใจกรงส่งกักขัง
ใจเพื่อดังกายสวยสวยวาจาใส
ใจเพื่อกิจการบุญแบบหรือบาปใบ
ใจเพื่อไพรเข้าป่ารกปกใจงาม

ทาน

ทานอาหารกินอาหารทานรับปะ
กายร่างนะธรรมสิ่งใดมีจบสวย
ทานกายร่างให้ทานไปอย่างไรรวย
กายทานสวยแบบอย่างไหนเขาให้ธรรม

ทานวาจาสิ่งมีค่าวาจาคน
วาจาสนอกุศลหรือศลไหม
ทานวาจาบอกไปก่อนหรือทำใจ
วาจาใดบอกสิ่งไหนใครวาจา

ทานทางใจคนมากใจทานให้ทาน
ใจคิดอ่านใจทานทานจะทำให้
ทานทางใจสิ่งให้ทานของส่วนใด
ใจจริงไหมทานทางใจได้ผลจริง


สัญญา

กายสัญญากายาหาธรรมของกาย
สัญญาใจทำสร้างได้หมุนเช่นนั้น
สัญญาวา จาจะสรรค์สิ่งใดวรรณ
สัญญานั้นสัญญานี้มีสรรค์ยิง