ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นร่างกายในกายร่าง
ความคิดเห็นร่างกายอย่างกายร่างนั้น
ความคิดเห็นร่างกายเป็นตายต่างกัน
ความคิดเห็นร่างกายขันขบขันธ์ใคร

ความคิดเห็นวาจาเป็นเหมือนนายเหตุ
ความคิดเห็นวาจาเภทความแตกต่าง
ความคิดเห็นวาจาต่างตั่งวางกลาง
ความคิดเห็นวาจาจารณ์คิดศรัทธา

ความคิดเห็นใจคิดเป็นใจคิดปรัชญ์
ความคิดเห็นใจคิดเห็นทัศนะวิสัย
ความคิดเห็นใจคิดเป็นหยุดได้ใจ
ความคิดเห็นใจคิดใดใจเห็นความ

ล้างความคิด

ความเห็น

ความเห็นกายกายาร่างกายกายา
ความเห็นกายร่างกายหนาบางส่วนขันธ์
ความเห็นกายชอบหรือไม่ไม่ชอบกัน
ความเห็นกายกายานั้นต่างที่ใด

ความเห็นคำวาจานำเห็นคำใคร
ความเห็นคำวาจาใดเห็นคำว่า
ความเห็นคำวาจาสรรค์หาตรึงตรา
ความเห็นคำวาจานาคำเห็นใคร

ความเห็นใจใจของใครใจของเขา
ความเห็นใจเอาใจเขาใจเราต๋า
ความเห็นใจใจเขาใจใจเรายา
ความเห็นใจเขาต่างหนากรรมต่างกัน

  ให้และไม่ให้กับคนไม่ให้

สาระ

สาระร่างกายกายาเเข็งแรงคล่อง
สาระร่างกายกระร่องแกร่งขันธ์ร่างหนา
สาระร่างกายมนุษย์ร่างขันธ์ครา
สาระร่างกายต่างมาและต่างกัน

สาระวาจาศาลาสาระคำ
สาระวาจาต่างหนาบางฟังทราบได้
สาระวาจาสาระสารคำใคร
สาระวาจาเขียนใดสารสื่อคำ

สาระใจในสะรายัตตะนะ
สาระใจในทำมะทำใจตั่ง
สาระใจในธรรมทางตั่งใจกรัง
สาระใจสิ่งใจหยั่งสาระใคร

รูปใจ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

หย่อน

ร่างหย่อนหย่นตั่งตรงยากหย่อนยานหย่อน
ร่างหย่อนหย่อนเหี่ยวหย่อนยานนานร่างไข
ร่างหย่อนหย่นเยียวยายากหย่อนหนังใย
ร่างหย่อนใครกายหย่อนหนังต่างกายตน

วาจาหย่อนไม่ตึงตังไม่ตรึงตน
วาจาหย่อนวาจาตนวาจาใส
วาจาหย่อนไม่ตึงตนไม่ตึงใตร
วาจาหย่อนไม่ยึดไว้ในตึงตรา

ใจหย่อนไม่ตึงใจไม่ตึงผัง
ใจหย่อนปล่อยหย่อนใจใจพักคลาย
ใจหย่อนไม่ตึงด้ายไม้ตึงตึง

ตึง

ตึงร่างกายเครียดขึงตึงเครียดร่าง_
ตึงร่างกางตรึงร่างกายสายตรึงไหน
ตึงกายาร่างกำยำตรึงกายใคร
ตึงร่างใดตรึงกายใยไร้ทุกข์ตึง

ตึงวาจาตึงคำมาตึงคำไป
ตึงคำไหนวาจาใครพูดตราตรึง
ตึงคำความตรึงตาตามวาจาพึ่ง
ตึงคำตึงสิ่งสุดซึ้งวาจาคอน

ตึงใจตรึงสิ่งใจซึ่งซึ้งใจใคร
ตึงใจใส่ธรรมดาใจในสิ่งตรึง
ตึงใจแดใจเขาแท้แดใดพึ่ง
ตึงใจจึงสร้างทุกข์ขึงตึงเครียดใคร

ศรัทธา

ร่างศรัทธาสังขารูปศรัทธาร่าง
ร่างศรัทธาร่างงามรวมร่างหนาบางใหน
ร่างศรัทธาหรือเหมือนร่างหรือต่างใด
ร่างศรัทธาธาตุุขันธ์ใครในต่างทำ
ร่างศรัทธามาเพื่อร่างกายนายไหน
ร่างศรัทธากิเลสใดร่างต่างเขลา
ร่างศรัทธาสภาวะกรรมเบียนเมา
ร่างศรัทธาบูชาเข้ารักเกลียดกาย

วาจาศรัท ธาถาถมหรือถดถอย
วาจาศรัท ธาทาถ้อยเราเขาหรือ
วาจาศรัท ธาผู้พูดผู้ฟังครือ
วาจาศรัท ธาคำถือคำผู้ใด

ใจศรัทธามาที่หน้าอาจไม่เห็น
ใจศรัทธาฐานะเป็นอยู่ตั่งไว้
ใจศรัทธาห้ามได้ยากห้ามใจใคร
ใจศรัทธาธงตั่งใดอาศัยจงวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

จุดเด่นผู้ให้

จุดเด่นผู้ให้กายร่างปั้นสร้างให้
จุดเด่นผู้ให้กายร่างใสสวยปลูกหรู
จุดเด่นผู้ให้ร่างงามกายหน้ามองดู
จุดเด่นผู้ให้ขันธ์ทางสู่เจริญตา
จุดเด่นผู้ให้กายร่างทางพ่อแม่
จุดเด่นผู้ให้กายเปลี่ยนแปรจุดเด่นให้
จุดเด่นผู้ให้การเมิงแท้เงื่อนไขใด
จุดเด่นผู้ให้สังขารงานมองตน

จุดเด่นผู้ให้วาจาส่งประสงค์เสริด
จุดเด่นผู้ให้วาจาเกิดวาทะแก่น
จุดเด่นผู้ให้วาจาคำเขียนผังแปลน
จุดเด่นผู้ให้แสนต่างวาจา
จุดเด่นผู้ให้วาจาคำนำสัญญา
จุดเด่นผู้ให้คำวาจาเด่นดังกุศล
จุดเด่นผู้ให้วาจาเหยียบย่ำคำต่างคน
จุดเด่นคนเหนือกว่าคนเพื่อสิ่งไป_

จุดเด่นผู้ให้ด้วยดวงใจด้วยดวงจิต
จุดเด่นผู้ให้ด้วยใจจิตจริตจรด
จุดเด่นผู้ให้ด้วยใจแท้อนาคต
จุดเด่นผู้ให้ตั่งใจจดตั่งใจจริง
จุดเด่นผู้ให้เป็นผู้ให้ใจกำลัง
จุดเด่นผู้ให้เป็นใจดังสะสมจริต
จุดเด่นผู้ให้เจตสิกใจจิตระคิด
จุดเด่นผู้ให้ใจมุ่งจิตสละใจ_