ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ว่างเปล่า


กายว่างเปล่าไร้ร่างแท้กายใด
กายว่างเปล่าในฤาร่างไร้ร่าง
กายว่างเปล่าในกายกายกรรมกลาง
กายว่างเปล่าร่างของเปลี่ยนแปลร่างใคร

วาจาว่างเปล่าเอยเอ๋ยเอ้ยเอยเปล่า
วาจาว่างเปล่าข้าวคำพูดเขียนไหน
วาจาว่างเปล่าเปล่งสัญญาเรื่องใด
วาจาว่างเปล่าใดรับไปเปล่าเอย

ใจว่างเปล่าเปล่าไร้อายัตตะยึดเกาะ
ไจว่างเปล่าเปราะว่างใดไรเรื่อง
ใจว่างเปล่าไม่คิดไม่เมือง
ใจว่างเปล่าเฟืองไร้เรื่องเคลื่อนธรรม

เมตตา

ร่างเมตตาเอื้ออุ่นนาหาบำรุง
ร่างเมตตาเพื่อนร่วมสูงต่ำน้อยมาก
ร่างเมตตากายกายาทานร่างฝาก
ร่างเมตตากายร่างมากหรือน้อยมี

วาจาเมตตาวาจามาวาจาสร้าง
วาจาเมตตาหาหรือทางเมตตาล้ำ
วาจาเมตตาของผู้เจตหรือธรรมทำ
วาจาเมตตาสว่างล้ำสว่างคน

ใจเมตตาเต็มใจนาไร้ข้องใจ
ใจเมตตาใจหรือมีไม่เมตตาด่า
ใจเมตตาหรือมีมาคนไร้นา
ใจเมตตาเมตตาหาคนต่างใจ

ทานที่ไม่ได้ทำไว้

ร่างกายทานที่ไม่ได้ทำไว้ทานท่าน
ร่างกายทานที่ไม่ได้ทำไว้ไม่ได้
ร่างกายทานที่ไม่ทำทานร่างใด
ร่างกายให้ต้องได้รับทานตอบแทน

วาจาทานที่ไม่ได้ทำไว้ดี
วาจาทานที่ไม่ได้ทำไว้ให้สุข
วาจาทานที่ไม่ได้ทำไว้ให้ทุกข์
วาจาทานเต็มใจทุกข์สร้างบาปกำ

จิตใจทานที่ไม่ได้ทำไว้เต็ม
จิตใจทานที่ไม่ได้ทำไว้ให้
จิตใจทานที่ไม่ได้มีบุญใบ
จิตใจทานที่ไม่ได้ทานทำบุญ

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นร่างกายในกายร่าง
ความคิดเห็นร่างกายอย่างกายร่างนั้น
ความคิดเห็นร่างกายเป็นตายต่างกัน
ความคิดเห็นร่างกายขันขบขันธ์ใคร

ความคิดเห็นวาจาเป็นเหมือนนายเหตุ
ความคิดเห็นวาจาเภทความแตกต่าง
ความคิดเห็นวาจาต่างตั่งวางกลาง
ความคิดเห็นวาจาจารณ์คิดศรัทธา

ความคิดเห็นใจคิดเป็นใจคิดปรัชญ์
ความคิดเห็นใจคิดเห็นทัศนะวิสัย
ความคิดเห็นใจคิดเป็นหยุดได้ใจ
ความคิดเห็นใจคิดใดใจเห็นความ

ล้างความคิด

ความเห็น

ความเห็นกายกายาร่างกายกายา
ความเห็นกายร่างกายหนาบางส่วนขันธ์
ความเห็นกายชอบหรือไม่ไม่ชอบกัน
ความเห็นกายกายานั้นต่างที่ใด

ความเห็นคำวาจานำเห็นคำใคร
ความเห็นคำวาจาใดเห็นคำว่า
ความเห็นคำวาจาสรรค์หาตรึงตรา
ความเห็นคำวาจานาคำเห็นใคร

ความเห็นใจใจของใครใจของเขา
ความเห็นใจเอาใจเขาใจเราต๋า
ความเห็นใจใจเขาใจใจเรายา
ความเห็นใจเขาต่างหนากรรมต่างกัน

  ให้และไม่ให้กับคนไม่ให้

สาระ

สาระร่างกายกายาเเข็งแรงคล่อง
สาระร่างกายกระร่องแกร่งขันธ์ร่างหนา
สาระร่างกายมนุษย์ร่างขันธ์ครา
สาระร่างกายต่างมาและต่างกัน

สาระวาจาศาลาสาระคำ
สาระวาจาต่างหนาบางฟังทราบได้
สาระวาจาสาระสารคำใคร
สาระวาจาเขียนใดสารสื่อคำ

สาระใจในสะรายัตตะนะ
สาระใจในทำมะทำใจตั่ง
สาระใจในธรรมทางตั่งใจกรัง
สาระใจสิ่งใจหยั่งสาระใคร

รูปใจ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

หย่อน

ร่างหย่อนหย่นตั่งตรงยากหย่อนยานหย่อน
ร่างหย่อนหย่อนเหี่ยวหย่อนยานนานร่างไข
ร่างหย่อนหย่นเยียวยายากหย่อนหนังใย
ร่างหย่อนใครกายหย่อนหนังต่างกายตน

วาจาหย่อนไม่ตึงตังไม่ตรึงตน
วาจาหย่อนวาจาตนวาจาใส
วาจาหย่อนไม่ตึงตนไม่ตึงใตร
วาจาหย่อนไม่ยึดไว้ในตึงตรา

ใจหย่อนไม่ตึงใจไม่ตึงผัง
ใจหย่อนยานอัฐตังค์ไม่ยึดไว้
ใจหย่อนปล่อยคลายใจใจพักใด้
ใจหย่อนไม่ตึงด้ายไม่ตึงตึง