ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อุเบกขา

ร่างอุเบกขาวางดูรู้เข้าใจ
ร่างอุเบกขาเพื่อใครเห็นวางได้_
ร่างอุเบกขารับรู้ที่มาไป
ร่างอุเบกขาวางเฉยธรรมชาติทาง

วาจาอุเบกขาวางลงปลงเรื่องรับ
วาจาจับอุเบกขาทำมานั้น
วาจาอุเบกขาไม่ก้าวต่อบาปทำ
วาจาอุเบกขาบาปธรารมกรรมใช้จริง

ใจอุเบกขาหยุดใจไม่ต่อบาป
ใจอุเบกขาใจวางหยาบธรรมร้ายต่อ
ใจอุเบกขาวางใจหยุดร้ายพอ
ใจอุเบกขาวางต่อเห็นภาพทำ

มุทิตา

ร่างมุทิตายินดีนาสัมมาส่ง
ร่างมุทิตายินดีประสงค์ร่างสุขใส
ร่างมุทิตายินดีครานาบุญใด
ร่างมุทิตายินดีในกุศลกรรม

วาจามุ ทิตาด้วยมุทิตา
วาจามุทิตานาเพื่อนร่วมจด
วาจามุ ทิตาพูด กุศล พจน์
วาจามุทิตากฏทิฐิปุญญา

ใจมุทิตาสุขอุราพลอยสุขใจ
ใจมุใดทิตาใจยินดีด้วย
ใจมุทิตาใจสัมมาทิฐิอวย
ใจมุทิตากุศลด้วยพลอยยินดี


วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การุณ

ร่างการุณกรุณาพระปราณี
ร่างการุณกรุณามีเอื้อร่างขันธ์
ร่างการุณกรุณาโอกาสพลัน
ร่างการุณกรุณานั้นมีร่างกาย

วาจาการุณกรุณาเพื่อนร่วมเกิด
วาจาเปิดการุณกรุณายาใจจิต
วาจาการุณ_กรุณาเพื่อนชีวิต
วาจาประดิษฐกะรุนานาใครใคร

ใจการุณกรุณาฐาสมบัติ
ใจการุณกรุณาทัศนะไหน
ใจการุณกรุณาช่วยเหลือใจ
ใจการุณกรุณาใจได้การุณ
สร้างภาพ


ร่างสร้างภาพสวยเพื่อสร้างภาพสวยไม่สวย
ร่างสร้างภาพร่างอำนวยภาพร่างไหน
ร่างสร้างภาพมีประโยชน์ส่วนของใคร
ร่างสร้างให้ในตำหนิหรือร่างงาม

วาจาสร้างภาพสวยได้ภาพเสียได้
วาจาสร้างภาพกำเพลียภาพเสียหาย
วาจาสร้างภาพทุกสิ่งน่าสนจาย
วาจาสร้างภาพสัจจ์ใครในวาจา

ใจสร้างภาพเป็นภาพใจในภาพสร้าง
ใจสร้างภาพเรื่องแบบร่างใครสร้างให้
ใจสร้างภาพกำภาพหยาบละเอียดใคร
ใจสร้างใครใยต่างระดับแล้วแต่แวว

สั่ง

กายสั่งทำใดเพราะไรทำ
กายสั่งกำทำกรรมใดกายทำด้วย
กายสั่งทำกรรมทำกายร่วมอำนวย
กายสั่งป่วยกายสั่งเจ็บกายสั่งกาย

วาจาสั่งกรรมวาจาพูดเห็นด้วย
วาจาสั่งกำจัดป่วยเกิดเจ็บแก่
วาจาสั่งนำชีวีกำบีบแน่
วาจาสั่งนำทางแท้ทางใครๆ

ใจสั่งกำนำกรรมดีและกำราบ
ใจสั่งได้ทำตามไปใจเหมือนด้วย
ใจสั่งทำกำทำร้ายใจอำนวย
ใจสั่งด้วยใครสั่งใจใครใจจริงเมตตา

ร่างเมตตารักษารักไร้อันตราย
ร่างรักใคร่เมตตาใดหวังดีนั่น
ร่างเมตตารักเห็นพากุศลวัน
ร่างรักนั้นวันเมตตาไม่ฆ่าลง

วาจาเมตตาว่ารักเพื่อนร่วมโลก
วาจารักใครเมตตาหวังดีนั่น
วาจารักการกระทำ_ใจต่างกรร
วาจานั้นเมตตารักวาจาใด

ใจเมตตาเห็นยากนาเห็นยากใจ
ใจรักในเมตตาใดคนสัตว์นั้น
ใจเมตตารักอย่างไรกายพูดสรรค์
ใจรักนั้นเมตตาแน่แท้รักเอย_


วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปกติ

กายปกติกายร่างขันธ์มีปกติ
กายปกติศีลดำริพิเศษสุข
กายปกติสิ่งพอดีมีกายทุก
กายปกติมีที่ถูกปกติกาย

วาจาปกติมีดำริก่อนหลังแก่น
วาจาปกติธรรมะแดนธรรมะไหน
วาขาปกติสวยงามศีลสะบาใด
วาจาใสในปกติตั่งใยยืน

ใจปกติทำสิ่งสิธิหน้าที่
ใจปกติมีทำใจที่ตั่งใจใส
ใจปกติธรรมศีลมาทำศีลใจ
ใจปกติตั่งอยู่ใยไม่ปรวนแปร