ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

ค้าความ

ค้าความ
ค้าความร่างเอยเปลือกผลิ_ผิวพรรณ
ค้าความร่างอันอายุผิดแผก
ค้าความร่างไขว่คว้าเรื่องกุศลแทรก
ค้าความร่างแตกต่างเมื่อหมดความ

ค้าความวาจาสัญญาคำคน_
ค้าความวาจาตนเขาเราคำต่าง_
ค้าความวาจาสาระหนาศีลป์ทาง
ค้าความวาจาต่างความค้าขายครือ_

ค้าความใจต่างค้าขายส่วนต่าง
ค้าความใจวางหว่างวันไหวค้า_
ค้าความใจจิตชีวิตต่างกำและใจยา_
ค้าความใจจริงหนาบางหรือความใน

เหมือนหรือต่าง

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

เจริญ

ร่างเจริญเติบโตตัวเต็มวัย
ร่างเจริญร่างกายใครไม่เท่าขันธ์
ร่างเจริญกายาร่างต่างกรรมวรรณ
ร่างเจริญจำเริญนั้นวรรณกรรม

วาจาเจริญคำความนะเจริญไฝ่_
วาจาเจริญคำในคำสิกขา
วาจาเจริญเติบโตพูดกรรมมา
วาจาเจริญคำศึกษาไม่ผิดคำ

ใจเจริญเดินอยู่บนชอบใจแดน
ใจเจริญถิ่นสุขแคว้นกุศลไหน
ใจเจริญผู้เจริญจริยวัตรใจใด_
ใจเจริญจิตผ่องใสใจจำเริญ_

มาก

มาก_
ร่างมากมายหลายร่างร่างสังขาร
ร่างมากกาลสังขารของร่างกายขัย
ร่างมากเหลือคณานับคนมากมาย
ร่างมากหลายกายกายาวาระชน_

วาจามากล้นเหลือเพื่อสิ่งไหน
วาจามากเหลือหลายคำความสุข
วาจามากน้อยความสุขสบายมุข
วาจามากหรือน้อยสุขส่งผู้ใด

ใจมากเหลือเผื่อแผ่กุศลกาล
ใจมากการสานดวงแดแด่ใจไหน_
ใจมากมายหลายร่างคำสว่างใจ
ใจมากใจใยข่ายเครือเผื่อแผ่จริง

เห็นดีด้ว

ร่างเห็นดีชอบใจมีสาธงใจ_
ร่างเห็นดีคนต่างใดในร่างรุ่น
ร่างเห็นดีร่างกายมีปัญจคุณ_
ร่างเห็นดีร่างงามบุญต่างกันไป
ร่างเห็นดีเขาธรรมดีเขาธรรมคุณ_
ร่างเห็นดีร่างบอกบุญธรรมทางไว้_
ร่างเห็นดีความต่างมีภาพต่างใจ
ร่างเห็นดีที่ไปแล้วที่ไปดี_

วาจาเห็นดีคำเป็นเช่นน่ารัก
วาจาเห็นดีต่างปากเห็นดีไข
วาจาเห็นดีต่างเป็นดีต่างไป
วาจาเห็นดีคำใดในคำดี
วาจาเห็นดีงามดีดีต่อคำ
วาจาเห็นดีด้วยล้ำหมดทุกข์หนี้
วาจาเห็นดีด้วยสุขที่แท้มี
วาจาเห็นดีคำดีต่อไป

ใจเห็นดีเพราะใจมีที่เสมอ_
ใจเห็นดีใจเราเธอใจเดียวนั่น
ใจเห็นดีใจกลุ่มมีชนกวัน
ใจเห็นดีกลุ่มสุขสันต์ที่สิ่งใจ
ใจเห็นดีสาธุมีที่สาใจ
ใจเห็นใดสาแก่ใจในกุศล
ใจเห็นดีสาธงสิ่งสร้างมงคล
ใจเห็นดีอกุศลนั้นไม่ดี

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ว่างเปล่า


กายว่างเปล่าไร้ร่างแท้กายใด
กายว่างเปล่าในฤาร่างไร้ร่าง
กายว่างเปล่าในกายกายกรรมกลาง
กายว่างเปล่าร่างของเปลี่ยนแปลร่างใคร

วาจาว่างเปล่าเอยเอ๋ยเอ้ยเอยเปล่า
วาจาว่างเปล่าข้าวคำพูดเขียนไหน
วาจาว่างเปล่าเปล่งสัญญาเรื่องใด
วาจาว่างเปล่าใดรับไปเปล่าเอย

ใจว่างเปล่าเปล่าไร้อายัตตะยึดเกาะ
ไจว่างเปล่าเปราะว่างใดไรเรื่อง
ใจว่างเปล่าไม่คิดไม่เมือง
ใจว่างเปล่าเฟืองไร้เรื่องเคลื่อนธรรม

เมตตา

ร่างเมตตาเอื้ออุ่นนาหาบำรุง
ร่างเมตตาเพื่อนร่วมสูงต่ำน้อยมาก
ร่างเมตตากายกายาทานร่างฝาก
ร่างเมตตากายร่างมากหรือน้อยมี

วาจาเมตตาวาจามาวาจาสร้าง
วาจาเมตตาหาหรือทางเมตตาล้ำ
วาจาเมตตาของผู้เจตหรือธรรมทำ
วาจาเมตตาสว่างล้ำสว่างคน

ใจเมตตาเต็มใจนาไร้ข้องใจ
ใจเมตตาใจหรือมีไม่เมตตาด่า
ใจเมตตาหรือมีมาคนไร้นา
ใจเมตตาเมตตาหาคนต่างใจ

ทานที่ไม่ได้ทำไว้

ร่างกายทานที่ไม่ได้ทำไว้ทานท่าน
ร่างกายทานที่ไม่ได้ทำไว้ไม่ได้
ร่างกายทานที่ไม่ทำทานร่างใด
ร่างกายให้ต้องได้รับทานตอบแทน

วาจาทานที่ไม่ได้ทำไว้ดี
วาจาทานที่ไม่ได้ทำไว้ให้สุข
วาจาทานที่ไม่ได้ทำไว้ให้ทุกข์
วาจาทานเต็มใจทุกข์สร้างบาปกำ

จิตใจทานที่ไม่ได้ทำไว้เต็ม
จิตใจทานที่ไม่ได้ทำไว้ให้
จิตใจทานที่ไม่ได้มีบุญใบ
จิตใจทานที่ไม่ได้ทานทำบุญ