ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ว่างเปล่า


กายว่างเปล่าไร้ร่างแท้กายใด
กายว่างเปล่าในฤาร่างไร้ร่าง
กายว่างเปล่าในกายกายกรรมกลาง
กายว่างเปล่าร่างของเปลี่ยนแปลร่างใคร

วาจาว่างเปล่าเอยเอ๋ยเอ้ยเอยเปล่า
วาจาว่างเปล่าข้าวคำพูดเขียนไหน
วาจาว่างเปล่าเปล่งสัญญาเรื่องใด
วาจาว่างเปล่าใดรับไปเปล่าเอย

ใจว่างเปล่าเปล่าไร้อายัตตะยึดเกาะ
ไจว่างเปล่าเปราะว่างใดไรเรื่อง
ใจว่างเปล่าไม่คิดไม่เมือง
ใจว่างเปล่าเฟืองไร้เรื่องเคลื่อนธรรม

เมตตา

ร่างเมตตาเอื้ออุ่นนาหาบำรุง
ร่างเมตตาเพื่อนร่วมสูงต่ำน้อยมาก
ร่างเมตตากายกายาทานร่างฝาก
ร่างเมตตากายร่างมากหรือน้อยมี

วาจาเมตตาวาจามาวาจาสร้าง
วาจาเมตตาหาหรือทางเมตตาล้ำ
วาจาเมตตาของผู้เจตหรือธรรมทำ
วาจาเมตตาสว่างล้ำสว่างคน

ใจเมตตาเต็มใจนาไร้ข้องใจ
ใจเมตตาใจหรือมีไม่เมตตาด่า
ใจเมตตาหรือมีมาคนไร้นา
ใจเมตตาเมตตาหาคนต่างใจ

ทานที่ไม่ได้ทำไว้

ร่างกายทานที่ไม่ได้ทำไว้ทานท่าน
ร่างกายทานที่ไม่ได้ทำไว้ไม่ได้
ร่างกายทานที่ไม่ทำทานร่างใด
ร่างกายให้ต้องได้รับทานตอบแทน

วาจาทานที่ไม่ได้ทำไว้ดี
วาจาทานที่ไม่ได้ทำไว้ให้สุข
วาจาทานที่ไม่ได้ทำไว้ให้ทุกข์
วาจาทานเต็มใจทุกข์สร้างบาปกำ

จิตใจทานที่ไม่ได้ทำไว้เต็ม
จิตใจทานที่ไม่ได้ทำไว้ให้
จิตใจทานที่ไม่ได้มีบุญใบ
จิตใจทานที่ไม่ได้ทานทำบุญ

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นร่างกายในกายร่าง
ความคิดเห็นร่างกายอย่างกายร่างนั้น
ความคิดเห็นร่างกายเป็นตายต่างกัน
ความคิดเห็นร่างกายขันขบขันธ์ใคร

ความคิดเห็นวาจาเป็นเหมือนนายเหตุ
ความคิดเห็นวาจาเภทความแตกต่าง
ความคิดเห็นวาจาต่างตั่งวางกลาง
ความคิดเห็นวาจาจารณ์คิดศรัทธา

ความคิดเห็นใจคิดเป็นใจคิดปรัชญ์
ความคิดเห็นใจคิดเห็นทัศนะวิสัย
ความคิดเห็นใจคิดเป็นหยุดได้ใจ
ความคิดเห็นใจคิดใดใจเห็นความ

ล้างความคิด

ความเห็น

ความเห็นกายกายาร่างกายกายา
ความเห็นกายร่างกายหนาบางส่วนขันธ์
ความเห็นกายชอบหรือไม่ไม่ชอบกัน
ความเห็นกายกายานั้นต่างที่ใด

ความเห็นคำวาจานำเห็นคำใคร
ความเห็นคำวาจาใดเห็นคำว่า
ความเห็นคำวาจาสรรค์หาตรึงตรา
ความเห็นคำวาจานาคำเห็นใคร

ความเห็นใจใจของใครใจของเขา
ความเห็นใจเอาใจเขาใจเราต๋า
ความเห็นใจใจเขาใจใจเรายา
ความเห็นใจเขาต่างหนากรรมต่างกัน

  ให้และไม่ให้กับคนไม่ให้

สาระ

สาระร่างกายกายาเเข็งแรงคล่อง
สาระร่างกายกระร่องแกร่งขันธ์ร่างหนา
สาระร่างกายมนุษย์ร่างขันธ์ครา
สาระร่างกายต่างมาและต่างกัน

สาระวาจาศาลาสาระคำ
สาระวาจาต่างหนาบางฟังทราบได้
สาระวาจาสาระสารคำใคร
สาระวาจาเขียนใดสารสื่อคำ

สาระใจในสะรายัตตะนะ
สาระใจในทำมะทำใจตั่ง
สาระใจในธรรมทางตั่งใจกรัง
สาระใจสิ่งใจหยั่งสาระใคร

รูปใจ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

หย่อน

ร่างหย่อนหย่นตั่งตรงยากหย่อนยานหย่อน
ร่างหย่อนหย่อนเหี่ยวหย่อนยานนานร่างไข
ร่างหย่อนหย่นเยียวยายากหย่อนหนังใย
ร่างหย่อนใครกายหย่อนหนังต่างกายตน

วาจาหย่อนไม่ตึงตังไม่ตรึงตน
วาจาหย่อนวาจาตนวาจาใส
วาจาหย่อนไม่ตึงตนไม่ตึงใตร
วาจาหย่อนไม่ยึดไว้ในตึงตรา

ใจหย่อนไม่ตึงใจไม่ตึงผัง
ใจหย่อนยานอัฐตังค์ไม่ยึดไว้
ใจหย่อนปล่อยคลายใจใจพักใด้
ใจหย่อนไม่ตึงด้ายไม่ตึงตึง

ตึง

ตึงร่างกายเครียดขึงตึงเครียดร่าง_
ตึงร่างกางตรึงร่างกายสายตรึงไหน
ตึงกายาร่างกำยำตรึงกายใคร
ตึงร่างใดตรึงกายใยไร้ทุกข์ตึง

ตึงวาจาตึงคำมาตึงคำไป
ตึงคำไหนวาจาใครพูดตราตรึง
ตึงคำความตรึงตาตามวาจาพึ่ง
ตึงคำตึงสิ่งสุดซึ้งวาจาคอน

ตึงใจตรึงสิ่งใจซึ่งซึ้งใจใคร
ตึงใจใส่ธรรมดาใจในสิ่งตรึง
ตึงใจแดใจเขาแท้แดใดพึ่ง
ตึงใจจึงสร้างทุกข์ขึงตึงเครียดใคร

ศรัทธา

ร่างศรัทธาสังขารูปศรัทธาร่าง
ร่างศรัทธาร่างงามรวมร่างหนาบางใหน
ร่างศรัทธาหรือเหมือนร่างหรือต่างใด
ร่างศรัทธาธาตุุขันธ์ใครในต่างทำ
ร่างศรัทธามาเพื่อร่างกายนายไหน
ร่างศรัทธากิเลสใดร่างต่างเขลา
ร่างศรัทธาสภาวะกรรมเบียนเมา
ร่างศรัทธาบูชาเข้ารักเกลียดกาย

วาจาศรัท ธาถาถมหรือถดถอย
วาจาศรัท ธาทาถ้อยเราเขาหรือ
วาจาศรัท ธาผู้พูดผู้ฟังครือ
วาจาศรัท ธาคำถือคำผู้ใด

ใจศรัทธามาที่หน้าอาจไม่เห็น
ใจศรัทธาฐานะเป็นอยู่ตั่งไว้
ใจศรัทธาห้ามได้ยากห้ามใจใคร
ใจศรัทธาธงตั่งใดอาศัยจงวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

จุดเด่นผู้ให้

จุดเด่นผู้ให้กายร่างปั้นสร้างให้
จุดเด่นผู้ให้กายร่างใสสวยปลูกหรู
จุดเด่นผู้ให้ร่างงามกายหน้ามองดู
จุดเด่นผู้ให้ขันธ์ทางสู่เจริญตา
จุดเด่นผู้ให้กายร่างทางพ่อแม่
จุดเด่นผู้ให้กายเปลี่ยนแปรจุดเด่นให้
จุดเด่นผู้ให้การเมิงแท้เงื่อนไขใด
จุดเด่นผู้ให้สังขารงานมองตน

จุดเด่นผู้ให้วาจาส่งประสงค์เสริด
จุดเด่นผู้ให้วาจาเกิดวาทะแก่น
จุดเด่นผู้ให้วาจาคำเขียนผังแปลน
จุดเด่นผู้ให้แสนต่างวาจา
จุดเด่นผู้ให้วาจาคำนำสัญญา
จุดเด่นผู้ให้คำวาจาเด่นดังกุศล
จุดเด่นผู้ให้วาจาเหยียบย่ำคำต่างคน
จุดเด่นคนเหนือกว่าคนเพื่อสิ่งไป_

จุดเด่นผู้ให้ด้วยดวงใจด้วยดวงจิต
จุดเด่นผู้ให้ด้วยใจจิตจริตจรด
จุดเด่นผู้ให้ด้วยใจแท้อนาคต
จุดเด่นผู้ให้ตั่งใจจดตั่งใจจริง
จุดเด่นผู้ให้เป็นผู้ให้ใจกำลัง
จุดเด่นผู้ให้เป็นใจดังสะสมจริต
จุดเด่นผู้ให้เจตสิกใจจิตระคิด
จุดเด่นผู้ให้ใจมุ่งจิตสละใจ_

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

โลกภัย

กายโลกภัยไกลโรคกายร่างโลกโลก
กายโลกภัยภพภัยโรคกายภัยร่าง
กายโลกภัยโลกโลกสูตรไปมาแนวทาง
กายโลกภัยกายาร่างกายโลกทำ

วาจาโลก ภัยพูดเขียนเรียนรู้โลก
วาจาโลก ภัยวิปโยคโศกตรมไหน
วาจาโลกภัยกำหนดกรรมของใคร_
วาจาโลก ภัยโลกใครกรรมของคน_

ใจโลกภัยยาใจโลกโรคจิตใจ
ใจโลกภัยสิ่งกำไว้ใจจิตจ้อง
ใจโลกภัยจิตดวงใดใครยึดครอง
ใจโลกผองภัยดวงใจภัยโลกแยก

เบียน

เบียนกายาร่างธาตุคราสาใจใคร
เบียนกายใครต่างที่ใดธาตุธรรมสัตว์
เบียนกายร่างมีรูปแร้วแนวกายวัฏฏ์_
เบียนธาตุจัดกำกรรมกำนำกายครอง

เบียนวาจาเบียนคำนาหว่านผลผลิ
เบียนคำติเบียนคำต่อเบียนความต่าง
เบียนวาจาหนักเบาหนาบางบากวาง_
เบียนคำทางวจีขวางทางบุญกรรม

เบียนดวงใจเบียนดวงไขเบียนใจจง_
เบียนใจคงใครเบียนบังใบบดบาก
เบียนดวงธรรมเบียนบดทรเบียนยายาก_
เบียนใจจากวิบากใบใจดวงเดียว


วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แห่งธรรม


ร่างแห่งธรรมหรือไร้ธรรมธรรมชาติ
ร่างแห่งธรรมเกิดดับภาพมีเรือนเรื่อง
ร่างแห่งธรรมขยำยุคปลุกปราญเปรือง
ร่างแห่งธรรมมะรังมะเรืองแสงแห่งธรรม

วาจาแห่งธรรมมะดาคราสาเกิดชาติ
วาจาแห่งธรรมะธาตุทำสวยสรรค์
วาจาแห่งธรรมะสะวนนะธรรมงามวัน
วาจาแห่งธรรมนามนั้นรูปนามไป

ใจแห่งธรรมะทำทำมะธรรมมะทำ
ใจแห่งธรรมมะเกิดแหล่งธรรมบ่อหยุดไส
ใจแห่งธรรมธรรมดาธรรมใจใคร
ใจแห่งธรรมมะสดใสใครพบธรรม

ที่สุด


ร่างที่สุดยุทธยงค์ส่งร่างสุด
ร่างที่สุดดีงามคงแข็งแรงผ่อง
ร่างที่สุดกายากายสบายครอง
ร่างทีสุดกายไร้จองจำร่างกาย

วาจาที่สุดดีดีดีที่สุด
วาจาที่สุดดีคำพูดฟังเสียงใส
วาจาที่สุดเขียนดีล้ำสบายใคร
วาจาที่สุดสัญญาไว้ในสรรค์ยา

ใจที่สุดของสุดใจใสสบาย
ใจที่สุดของสุดหน่ายร้ายดีร้อง
ใจที่สุดของหัวใจเสียงใดตรอง
ใจที่สุดของธรรมต้องสุดที่ใจ

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เต็ม

เต็มร่างกายาครบบริบูรณ์รอบบริหาร
เต็มร่างการครบถ้วนทั่วในตัวของ
เต็มร่างกายกายาครบเข้าครบครอง
เต็มร่างกายของร่างสมบูรณ์พร้อมเสี้ยวเวลา

เต็มวาจามาเพื่อสิ่งใดในสัจจะวาจา
เต็มวาจาในสัญญาครบเจตตนาวาจาสิ่งใส_
เต็มวาจาเพื่อสิ่งสมเสมอคราใจคนเสมอให้_
เต็มวาจาใครวันเต็มคำตั่งสัตย์อรรถนำตน

เต็มใจเกิดมาเพื่อสิ่งใดคราเต็มใจจากไป
เต็มใจเพื่อใครเต็มใจสุขให้เต็มใจยุคยัติ_
เต็มใจที่ยึดเต็มใจที่พึ่งเต็มใจเยียดยัด_
เต็มใจเพื่อสัตว์เต็มใจเพื่อสัตย์เต็มใจใส่จึง

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำบาก

กายลำบากร่างลำบากยากกายคน
กายลำบากกายยากทนวิบากก่อ
กายลำบากร่างกายใครคนยากกอ
กายลำบากกำกายก่อลำบากกรรม

วาจาลำบากศีลธรรมคำลำบาก
วาจาปากลำบากบทปดคำป้อน
วาจาพูดลำบากยากศีลอาภรณ์_
วาจาคอนถอนลำบากยากถอนคน

ใจลำบากยากทำใจในวิบาก
ใจลำบากตัดศีลจากเป็นตายไหน_
ใจลำบากหนักลำบากตัดสินใจ
ใจลำบากบากสิ่งใดใครคราสครา

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อุเบกขา

ร่างอุเบกขาวางดูรู้เข้าใจ
ร่างอุเบกขาเพื่อใครเห็นวางได้_
ร่างอุเบกขารับรู้ที่มาไป
ร่างอุเบกขาวางเฉยธรรมชาติทาง

วาจาอุเบกขาวางลงปลงเรื่องรับ
วาจาจับอุเบกขาทำมานั้น
วาจาอุเบกขาไม่ก้าวต่อบาปทำ
วาจาอุเบกขาบาปธรารมกรรมใช้จริง

ใจอุเบกขาหยุดใจไม่ต่อบาป
ใจอุเบกขาใจวางหยาบธรรมร้ายต่อ
ใจอุเบกขาวางใจหยุดร้ายพอ
ใจอุเบกขาวางต่อเห็นภาพทำ

มุทิตา

ร่างมุทิตายินดีนาสัมมาส่ง
ร่างมุทิตายินดีประสงค์ร่างสุขใส
ร่างมุทิตายินดีครานาบุญใด
ร่างมุทิตายินดีในกุศลกรรม

วาจามุ ทิตาด้วยมุทิตา
วาจามุทิตานาเพื่อนร่วมจด
วาจามุ ทิตาพูด กุศล พจน์
วาจามุทิตากฏทิฐิปุญญา

ใจมุทิตาสุขอุราพลอยสุขใจ
ใจมุใดทิตาใจยินดีด้วย
ใจมุทิตาใจสัมมาทิฐิอวย
ใจมุทิตากุศลด้วยพลอยยินดี


วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การุณ

ร่างการุณกรุณาพระปราณี
ร่างการุณกรุณามีเอื้อร่างขันธ์
ร่างการุณกรุณาโอกาสพลัน
ร่างการุณกรุณานั้นมีร่างกาย

วาจาการุณกรุณาเพื่อนร่วมเกิด
วาจาเปิดการุณกรุณายาใจจิต
วาจาการุณ_กรุณาเพื่อนชีวิต
วาจาประดิษฐกะรุนานาใครใคร

ใจการุณกรุณาฐาสมบัติ
ใจการุณกรุณาทัศนะไหน
ใจการุณกรุณาช่วยเหลือใจ
ใจการุณกรุณาใจได้การุณ
สร้างภาพ


ร่างสร้างภาพสวยเพื่อสร้างภาพสวยไม่สวย
ร่างสร้างภาพร่างอำนวยภาพร่างไหน
ร่างสร้างภาพมีประโยชน์ส่วนของใคร
ร่างสร้างให้ในตำหนิหรือร่างงาม

วาจาสร้างภาพสวยได้ภาพเสียได้
วาจาสร้างภาพกำเพลียภาพเสียหาย
วาจาสร้างภาพทุกสิ่งน่าสนจาย
วาจาสร้างภาพสัจจ์ใครในวาจา

ใจสร้างภาพเป็นภาพใจในภาพสร้าง
ใจสร้างภาพเรื่องแบบร่างใครสร้างให้
ใจสร้างภาพกำภาพหยาบละเอียดใคร
ใจสร้างใครใยต่างระดับแล้วแต่แวว

สั่ง

กายสั่งทำใดเพราะไรทำ
กายสั่งกำทำกรรมใดกายทำด้วย
กายสั่งทำกรรมทำกายร่วมอำนวย
กายสั่งป่วยกายสั่งเจ็บกายสั่งกาย

วาจาสั่งกรรมวาจาพูดเห็นด้วย
วาจาสั่งกำจัดป่วยเกิดเจ็บแก่
วาจาสั่งนำชีวีกำบีบแน่
วาจาสั่งนำทางแท้ทางใครๆ

ใจสั่งกำนำกรรมดีและกำราบ
ใจสั่งได้ทำตามไปใจเหมือนด้วย
ใจสั่งทำกำทำร้ายใจอำนวย
ใจสั่งด้วยใครสั่งใจใครใจจริงเมตตา

ร่างเมตตารักษารักไร้อันตราย
ร่างรักใคร่เมตตาใดหวังดีนั่น
ร่างเมตตารักเห็นพากุศลวัน
ร่างรักนั้นวันเมตตาไม่ฆ่าลง

วาจาเมตตาว่ารักเพื่อนร่วมโลก
วาจารักใครเมตตาหวังดีนั่น
วาจารักการกระทำ_ใจต่างกรร
วาจานั้นเมตตารักวาจาใด

ใจเมตตาเห็นยากนาเห็นยากใจ
ใจรักในเมตตาใดคนสัตว์นั้น
ใจเมตตารักอย่างไรกายพูดสรรค์
ใจรักนั้นเมตตาแน่แท้รักเอย_


วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปกติ

กายปกติกายร่างขันธ์มีปกติ
กายปกติศีลดำริพิเศษสุข
กายปกติสิ่งพอดีมีกายทุก
กายปกติมีที่ถูกปกติกาย

วาจาปกติมีดำริก่อนหลังแก่น
วาจาปกติธรรมะแดนธรรมะไหน
วาขาปกติสวยงามศีลสะบาใด
วาจาใสในปกติตั่งใยยืน

ใจปกติทำสิ่งสิธิหน้าที่
ใจปกติมีทำใจที่ตั่งใจใส
ใจปกติธรรมศีลมาทำศีลใจ
ใจปกติตั่งอยู่ใยไม่ปรวนแปร

เห็นพ้องด้วย

กายเห็นพ้องกำคัลลองกายากำ
กายเห็นกำพ้องด้วยกรรมกายด้วย
กายเห็นต้องด้วยร่างมีขันธ์จนรวย
กายเห็นด้วยพ้องคนสัตว์วนวัดตา

วาจาเห็นพ้องด้วยวาจาสัจสัจจะวา
วาจานาเห็นด้วยว่าวาจาสัตว์_
วาจาเห็นพ้องด้วยดั่งร่วมจิตทัศน์
วาจาสัตย์วัดกุศลคนสิ่งใด

ใจเห็นพ้องด้วยใจเเดเจตใจดวง
ใจเห็นสรวงสวรรค์แดแท้ฤาหลอก
ใจเห็นพ้องด้วยใจแน่โลเลยอก
ใจเห็นตรอกถนนใจในพ้องตรง


วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คุ้มไหม

กายคุ้มไหมกายกายาคราเกิด
กายคุ้มไหมเกิดเพริดเเพร้วเพี้ยงผาด
กายคุ้มไหมกายกำยำพยาธิ
กายคุ้มไหมกายอาจ องอันวันกาย

วาจาคุ้มไหมใยเยื้อวาจา
วาจาคุ้มฆ่าคราคุ้มคุมขันธ์
วาจาคุ้มคงคุ้มไหมพงศ์พันธุ์
วาจาคุ้มวันนั้นว่าคุ้มจริง

ใจคุ้มไหมใครคุ้มใจป้อง
ใจคุ้มครองคราคุ้มเขตขันธ์
ใจคุ้มฆ่าใครคุ้มไหมใจวรรณ
ใจคุ้มคล้องกันป้องปกคลุมครอง

หลบหลีก

กายหลบหลีกลี้ลาแร้ว
กายหลบคราดแคล้วคำว่า
กายหลบหลีกเร้นกายา
กายหลบหลีกหนาอบาย

วาจาหลบหลีกแล้วราไร
วาจาหลบหลีกในพูดพลั่ง
วาจาหลบหลีกหลักแร้แลรัง
วาจาหลบหลีกไร้รั้งเรื่องรวน

ใจหลบหลีกเร้นใจรัดราไร
ใจหลบหลีกไร้หรือหรุแล้วรึ
ใจหลบหลีกหลอกราไรหือหึ
ใจหลบกลบฝึกกรากกรำธรรมทน


วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โอกาส

กายโอกาสทำดีปราญช์ความดีปราบ
กายโอกาสศูนย์คราคาดวาดทุกข์สัตว์
กายโอกาสสร้างชาติใครใครพลัด
กายโอกาสฝึกหัดเขาผู้ใด
วาจาโอกาสวาดอากาศลม
วาจาคมโอกาศลมอากาศไหน
วาจาคอนโอกาสสร้างโอกาศเขาทำไร
วาจาใครในโอกาสวินาศลม
ใจโอกาศสามารถอากาศใจ
ใจโอกาสงามใสกาศูนย์สะ
ใจโอกาสรึถึงวันฆ่าปะ
ใจโอกาศหรือจะฆ่าศูนย์กำ

ฝืน

กายฝืนยั่งยงค์ยืนไม่ปลดปลง
กายฝืนคงตั่งตรงลงไม่เปลี่ยนผัน
กายฝืนบังคับครื้นครืนกายสั้น
กายฝืนกันกายฝืการนานกายใคร
วาจาฝืนก็กลบกลืนหรือกลับกลอก
วาจายอกย้อนฟื้นฝืนฝืนกลับไขว้
วาจาฝืนในคำคืนเปลืยนเพราะไร
วาจาไหนใครฝืนฝืนยามคืนคำ
ใจฝืนฝืนกล้ำกลืนรับกำกำ
ใจฝืนจำใจจำฝืนฝืนฝืนฝีไหน
ใจฝืนใจยั่งยืนฝืนธรรมใจ
ใจฝืนใดใครฝืนใจใครฝืนคอน

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ไม่รู้

กายไม่รู้เกิดกายามาเพื่อใคร
กายรู้ไม่ไม่รู้กายกายใครฝึก
กายไม่รู้กายร่างหมดเวลาฮึก
กายไม่รู้กายระลึกใครใครใคร

วาจาไม่รู้เรื่องใครในเรือนราง
วาจาร่างรางเรื่องไรในเขียนว่า
วาจาไม่รู้เรื่องใดก่อนคำลา
วาจาว่าไม่รู้ทาไม่รู้

ใจไม่รู้ใจใครดูใจไม่เห็น
ใจไม่รู้ใจใครเป็นนั้นใจเขา
ใจไม่รู้ปิดหุ้มดูใจแท้เนา
ใจไม่รู้ผงผุยเบาหนาหรือบาง

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กฏ

กายกฏกายเกิดกายเจ็บกายตาย
กายกายกฏเกิดกำกลั่นขันธ์ขั้นขันธ์
กายกฏกิจเกิดกายโกยกำกรรมกรรณ์
กายกฏวันกายทำฑัณฑ์ท่องเทียว
กายกฏเติบโตตั่งแต่งปรุงป่วน
กายกฏส่วนอ่วนแคลงคลาคงเข็ญลำบาก
กายกฏกำกรรมกายแตกแหลกร่างยาก
กายกฏบากหายร่างหายกฏใดคราวคง

วาจากฏถูกกำหนดในส่วนร่วม
วาจากฏกำหนดท่วมท้นธารไหล
วาจากฏหรือกำหนดวาจาใคร
วาจากฏพูดเขียนไหนปันใดนา
วาจากฏกำกำหนดเพื่อสุขส่วน
วาจามวลวาจากฏเพื่อบางหนา
วาจากฏธรรมชาติบทดับทุกข์ครา
วาจานาวาจานะสัญยะใด

ใจกฏใจกำหนดกฏใจแห่ง
ใจกฏแหล่งใจกฏเกิดเปิดสิ่งไหน
ใจกฏหมุนใจกฏหมองใจกดใจ
ใจกฏไร้หรือใจกดหมดใจกำ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผู้ให้

กายผู้ให้ร่างกายผู้สร้าง
กายผู้ให้ร่างคุณไหน
กายผู้ให้กายน่ารักสง่าไง
กายผู้ให้กายสุขใสกายา

วาจาผู้ให้พูดพูดให้ให้พูด
วาจาผู้ให้ทุจใครพูดสำคัญไหน
วาจาผู้ให้ความทุกข์ความสุขฆ่าคำใคร
วาจาผู้ให้สัญญาใสโปร่งใดวาจา

ใจผู้ให้ให้สิ่งใดใจทาน
ใจผู้ให้นำสุขศานต์ดับทุกข์
ใจผู้ให้ให้ใดสิ่งสุข
ใจผู้ให้ดับทุกข์ใครใคร

ยาเหยี่ยว

ดับทุกข์

กายดับทุกข์ได้ใดดับ
กายดับทุกข์ใครสิ่งสุข
กายดับทุกข์ตนไร้ทุกข์
กายดับทุกข์สุขใครใคร

วาจาดับทุกข์ใครได้สุข
วาจาดับทุกข์ได้สรรค์สิ่ง
วาจาดับทุกข์ใครได้จริง
วาจาสิ่งดับทุกข์ผู้ใด

ใจดับทุกข์ทุกข์ดับ
ใจดับทุกข์เหตุไหน
ใจดับทุกข์ตนสิ่งใด
ใจดับทุกข์ในธรรมธรรม

ข้าฯ ฆ่า แมลงวัน

กายฆ่าฆ่าผิดศีลคราฆ่ากายสัตว์
กายฆ่าสัตว์สัตว์กายกายร่างไฝ่
กายฆ่ากายกายฆ่าสัตวใครค่าใด
กายฆ่าใหญ่กายฆ่าเยอะกายฆ่ายล_


ผ่องใสสดชื่น

กายผ่องใสสดชื่นในร่างกายผ่อง
กายใสผ่องใสงามคล้องบุญกายใส
กายผ่องพรรณวรรณะอันผ่องแผ้วใด
กายผ่องใสสดชื่นในนาแนวธรรม

วาจาผ่องใสสดคล่องบุญงามใคร
วาจาใสผ่องแผ้วในกุศลต้อง
วาจาใสวาจาใดคณาครอง
วาจาผ่องใสสดชื่นยืนบุญยงค์

ใจผ่องใสสดชื่นใดที่ได้ทำ
ใจผ่องธรรมใสสดกรรมคณาไหน
ใจผ่องแผ้วใจใสแล้วผ่องจิตใจ
ใจผ่องใสสดชื่นใดที่ธรรมทำ

แลดู

กายแลดูร่างกายอยู่ทานข้าวน้ำ
กายแลดูร่างกายงามสมบูรณะใส
กายแลดูกายร่างธรรมทำอย่างไร
กายแลใกลดูแลกายสังหารกอง
วาจาแลดูแลดูหูรับฟัง
วาจาแลสุขสิ่งยังสาระถะ
วาจาแลดูแลดูสัญญะณ.
วาจาจะแลดูแลแลดูบุญ
ใจดูแลหัวใจแท้แลดูใจ
ใจดูใจแลดูใจดูแลดู
ใจดูแลแลดูแล้วใจงามอยู่
ใจแลดูดูแลใจใจยาจริง

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การปกครอง

กายการปกครองเรือนกายใดยาก
กายการปกครองมากคนกรากกรำฆ่า
กายการปกครองลูกลากแท้แม้ทานใดนา
กายการปกครองมาครองปกของใคร
วาจาการปกครองยากสัญยุทธ
วาจาการปกครองบุตรบริวารครูเพื่อใครหา
วาจาการปกครองไว้ตั่งได้แน่ใจยา
วาจาการปกครองไว้ว่าตั่งตรงส่วนใด
ใจการปกครองใจจิตจริตจดจ้อง
ใจการปกครองใจจิตเขาเราไหน
ใจการปกครองใจเราตอนหลับหายไป
ใจการปกครองใจใจแท้ใจครอง

สะสม


กายสะสมทานการให้
กายสะสมในรูปสัตว์
กายสะสมศีลใครเคร่งครัด
กายสะสมบัติมากมี

วาจาสะสมทานการหมด
วาจาสะสมปลดคลายเปิด
วาจาสะสมสิ่งสวรรค์เลิศ
วาจาสะสมเกิดศัตรู

ใจสะสมความสว่างกระจ่างจิต
ใจสะสมใจจิตใจใส
ใจสะสมรวมรวบมากจิตใคร
ใจสะสมกรรมไปกรรมมาบ้าน

กายของบ้านคือเรือนบ้านหรือเรือนร่าง
กายของบ้านเรือนประกอบย่อมตั่งได้
กายของบ้านกายเรือนกายกรรมต่างใด
กายเรือนกายของตัวบ้านบ้านเรือนตรง

วาจาบ้านเรื่อนร่างทางวาจา
วาจาว่าบ้านเรือนตราคราเรือนร่าง
วาจาบ้านตั่งตรงคำวาจาทาง
วาจาต่างวางตั่งบ้านสานเรือนรวง

ใจบ้านมีประตูมีหน้าต่าง
ใจบ้านบานประตูเปิดปิดได้
ใจบ้านตัวเรือนบ้านใจบ้านใจ
ใจบ้านสะอาดใสด้วยศีลแด

เต็ม

กายเต็มเยอะมากน้อยกายเต็ม
กายเต็มไม่เกินขาดผิด
กายเต็มเต็มกายชีวิต
กายเต็มหรือมากมิตรกายเต็ม

วาจาเต็มเติมถูกเติมผิด
วาจาสิทธิเต็มคำหรือไม่
วาจาเต็มพูดเต็มเติมใคร
วาจาในเติมเต็มตักตวง

ใจเต็มเต็มใจใจจิตร
ใจเต็มเต็มกิจใจใส
ใจเต็มเต็มใจใครใด
ใจเต็มเต็มใจเพื่อเต็ม


สิทธิ

กายสิทธิสิทธิกายกรรมสิทธิ
กายสิทธิปิดกายสิทธิเปิดกรรมสิทธิของ
กายสิทธิไม่ไม่รักกายกายหรือรักจอง
กายสิทธิต้องกายสิทธิกำกำในกาย

วาจาสิทธิวาจาส่งสัญญาสิทธิ
วาจาสิทธิวาจาสัจจะพูดเขียนปราชญี
วาจาสิทธิสำคัญใครภาพเขียนวาด
วาจาอาจเป็นเพียงสิทธิผุดสิ่งใด

ใจสิทธิที่สิทธิใจใครรู้ได้
ใจสิทธิใจใครจะรู้พิเพ่งผาด
ใจสิทธิมีจริงที่ใจนายกายคาด
ใจสิทธิอาจยากแท้หยั่งครั้งไม่มี


หน้าที่

กายหน้าที่มีมากมายในหน้าที่
กายหน้าที่ตั่งแต่เกิดเชิดร่างขันธ์
กายหน้าที่กายสิทธิ์มีกายเกิดครรภ์
กายหน้าขันธ์พลันหน้าที่ที่หน้ากาย

วาจาหน้า ที่นำหน้านายหน้าที่
วาจาที่หน้าที่นี้หน้าที่ไหน
วาจาหน้าที่นำทางหน้าที่ใคร
วาจาใครในหน้าที่สัญญายา

ใจหน้าที่ใจหมุนกี่หน้าที่วน
ใจหน้าที่ใจเปลี่ยนสนสนสิ่งไหน
ใจหน้าที่ใจจิตมีที่ใจใคร
ใจหน้าใดในหน้าที่วิถีทาง

หน้าเทศกาล

เครื่องห่อหุ้ม

กายเครื่องห่อหุ้มบอกเพศใด
กายเครื่องห่อหุ้มในกาย ณ.
กายเครื่องห่อหุ้มชีพสัจจะ
กายเครื่องห่อหุ้มนะตั่งใจ

วาจาเครื่องห่อหุ้มล้อมฮ่อมห่อ
วาจาเครื่องห่อ หุ้มไว้ตั่งใฝ่
วาจาเครื่องห่อหุ้มล้อมกรอบใคร
วาจาเครื่องห่อหุ้มในทางเป็น

ใจเครื่องห่อหุ้มห้อมล้อมจิต
ใจเครื่องห่อหุ้มคิดใจใส
ใจเครื่องห่อหุ้มใจจิตใด
ใจเครื่องห่อหุ่มใยพลัง


มี

กายมีรูปมีนามมี
กายมีกายหยัดอัตตาตั่ง
กายมีรูปเกิดกายหยั่ง
กายมีกายตั่งกายใคร

วาจามีคำมีพูดมี
วาจามีคำที่ตั่งไหน
วาจามีพูดที่ใดใด
วาจาใครตั่งไว้ยากยงค์

ใจมีจิตมีมีไหม
ใจมีใจใสแสสิ่ง
ใจมีจิตดีใครจริง
ใจมีรู้จริงธรรมใด

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ความเชื่อ

กายความเชื่อกำลังกายกายาพลัง
กายเชื่อกรังเกาะร่างไหนเชื่อในกุศล
กายเชื่อก่อสร้างให้ตนเป็นอย่างตนตน
กายเชื่อหนทางมรรคาสามัคคี
กายเชื่อใดกำลังใครกายแกร่งเกร่ง
กายเชื่อแห่งแห่งกายไหนกายไร้เชื่อ
กายเชื่อความจริงกายกายไหนเเรงเรื้อ
กายเชื่อเหนือกายไหนเชื่อผ่องหรือกาย

วาจาเชื่อเชื่อจริงเชื่อเพราะสิ่งใด
วาจาไหนใครจะเชื่อวาจานั่น
วาจาเชื่อคำวาจาได้ไดกัน
วาจานั่นหรือจะเชื่อเท่าสัญญา
วาจาเชื่อใครผู้เชื่อคำใครเชื่อ
วาจาเหนือเชื่อไม่เชื่อเพราะอัคไหน
วาจาเชื่อหรือไม่เชื่อเพื่อใครใย
วาจาใช่เชื่อไม่เชื่อสัจวาจา

ใจคนเชื่อใจเขาเชื่อคนใจเชื่อ
ใจคนเชื่อมีอำนาจเหนือสิ่งไหน
ใจคนเชื่อเพราะเงินทองบุญคุณใด
ใจคนเชื่อเพราะรักในคิดเหมือนกัน

ปิดตา

กายตาปิดยามหลับคิดได้หรือไร
กายตาในใหญ่หรือเล็กตาเนื้อปิด
กายตาปิดนานช้าได้กระพริบคิด
กายตาปิดมองไม่เห็นหรือเห็นเอย
วาจาปิดตาลากคิดหยุดที่ใด
วาจาใครในวาจาตาปิดปิดปิด
วาจาหยุดได้คำปิดตาวิชช
วาจาปิดตาคนได้หรือเปิดตา

ใจตาปิดปิดใจตาตาใจปิด
ใจตาปิดใจปิดเปิดเปิดตาไหน
ใจตาปิดหรือเปิดได้ใจตาใย
ใจตาไหนในปิดใจใจตาตา

ป่วย

กายป่วยกายขันธ์ม้วยเปื่อยแตกดับ
กายป่วยกายกรรมจับหรือยุ่งหวัด
กายป่วยโรคราร้ายรารารัด
กายป่วยมาเล็งจัดเล็งมะเร็ง
กายป่วยโรคดันความความดันใคร
กายป่วยผิวไม่ใสผลิใดเหนียว
กายป่วยกายเกินไปเกินไหนเทียว
กายป่วยลดสุขเที่ยวเบาหวานกาย

ไม่แน่นอน

กายไม่แน่ไม่แน่นอนกายไม่แน่
กายไม่แน่ไม่แน่นอนนั้นปรวนปรับ
กายไม่แน่กายตั่งอยู่เกิดดับนับ
กายไม่แน่เปลี่ยนแปลกลับทุกทุกวัน

วาจาในไม่แน่นอนไม่แน่แน่
วาจาแน่ไม่แน่นอนคนกำจับ
วาจาไม่ไม่แน่นอนวาจางับ
วาจาไม่แน่นอนกลับเปลี่ยนไปมา

ใจไม่แน่ใจไม่แท้ไม่แน่นอน
ใจไม่ผ่อนใจไม่ผกไม่แน่ผัง
ใจไม่แน่ไม่แน่แท้คนเเน่บัง
ใจไม่แน่ไม่แน่ตั่งหรือแน่นอน

ของใคร

กายของใครตั่งอยู่ได้กับเจ้าของ
กายของใครใยจำต้องเปลี่ยนแปลขันธ์
กายของใครป้อนข้าวใดกายต่างกัน
กายกายนั้นของกายใครในก่อการณ์

วาจาของใครในของวาจาใจ
วาจาของของของใครมั่นคงฉัน
วาจาของใครไม่เท่าเชื่อถือพลัน
วาจานั้นของใครเล่าเขายึดครอง

ใจของใครเขายึดไว้ใจจิตเขา
ใจเขาเท่าใจเขาทันความโง่ไง๋
ใจเขาเที่ยงใจเขาเท่าของของใคร
ใจของใครในไม่แน่และไม่นอน

กรอง

กายกรองกรรมกายกายการกรร
กายกรองกลั่นกรรมกรรมกล่ำกิจต้อง
กายกรองกายกรรมแล้วกำใดกรอง
กายกรองกายกิจต้องต้องทำกรรม
วาจากรองศลยุคคราสายะกรรม
วาจากล่ำกรองก่อกรรมเกิดเเก่
วาจากรองสัญญากรรมนำแน่แท้
วาจากรองสรรค์สร้างแสสุขดีงาม
ใจกรองตรองใจกรรมกรองการณ์
ใจกรองทานที่ทุกข์ให้ต่างกรีมแน่
ใจกรองการณ์แห่งนาสัญญาแล
ใจกรองการเกิดแก่เจ็บตายใครวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รูป

กายรูปของมีธาตุมาประชุม
กายรูปของก้อนกลุ่มหลายเรื่องนั่น
กายรูปมาประกอบเรื่องกรรมวัน
กายรูปมีมากนั้นวันรูปมี
กายรูปกายรูปร้ายกายรูปเด่น
กายรูปเป็นดูไม่เด่นไม่สวยศรี
กายรูปนับว่ากายกายเปลี่ยนมี
กายรูปวันไม่มีดีหรือไร

วาจารูปสัญตาสัญญาสิก
วาจารูปเขียนคำอีกคำประกาศ
วาจารูปอักษราสัญญาภาพ
วาจารูปบ้างไม่ทราบที่มาไป
วาจารูปขายรูปได้ขายภาพได้
วาจารูปคำของใครหรือของฉัน
วาจารูปคำเปลี่ยนไปสัญญายันต์
วาจารูปขายได้นั้นบุญอะไร

ใจรูปนั้นใจในรูปรูปในใจ
ใจรูปไหนนำจิตใจหรือใจผัน
ใจรูปเอยใจรูปใครเห็นใจปัน
ใจรูปนั้นปั้นรูปใจเป็นก้อนกำ

ใจรูปตั่งตั่งรูปใจพระช่วยเหลือ
ใจรูปไม่เหมือนเชื่อต่างใจนั้น
ใจรูปเอยใจเราแท้หรือเปลี่ยนพลัน
ใจรูปนั้นเปลี่ยนผันไปใครรู้ทน

ของฉันของเธอ

กายเธอหรือกายฉันวันรู้จัก
กายเธอคือของรักฉันหรือนั่น
กายเธอบำรุงเลี้ยงเธอฉันปัน
กายฉันหรือของเธอของอันใด
กายฉันมั่นกายเธอของเธอเธอ
กายเธอหรือกำเธอกายฉันฉัน
กายเธอยอมรับใช้กายฉันปัน
กายฉันมั่นกายเธอกายกายกาย
วาจาคำของเธอฉันมั่นแน่แท้
วาจาเธอของเธอแน่ของเธอฉัน
วาจาเธอของเธอจริงยอมรับมัน
วาจาฉันวาจาเธอรับได้ใด
วาจาเป็นของฉันนั่นของฉัน
วาจานั้นเป็นของเธอเธอหรือตอบ
วาจาเธอเป็นของเธอรับผิดชอบ
วาจามอบของของเธอของของเธอ
ใจจิตใจอัตนัยของเธอฉัน
ใจจิตใจนั้นจิตใจใครเจตสิก
ใจจิตใจเกิดหรือหลงเพลิดเพลินพลิก
ใจจิตสิกขาสิ่งเกิดกำตามดู
ใจจิตใจอยู่ข้างในอยู่ข้างหน้า ใจจิตหาอยู่ที่หน้าของฉันตั๋ว ใจจิตใจของเธอเธออยู่ที่ตัว ใจจิตหัวไม่อยู่ตัวใจของใคร ใจจิตเป็นของฉันใจคิดกำใด ใจจิตใจเป็นของใครเธอของฉัน ใจจิตใดของของใครเลี้ยงไข้กัน ใจจิตนั้นคิดไม่เท่าไม่เท่ากำ

กำของฉัน

รัก

รักที่กายกายางามยามสวยสรรค์
รักกายกรรมกายาธรรมงามสวยศล
รักกายเนื้อกายนิ่มนักหน้ามองยล
รักกายล้นกุศลรักพักกายกรรม
รักกายยงค์อโหใยตั่งไว้วัน
รักกายกันก็จริงกายกายเห็นก่อน
รักกายกายเห็นหนใดกายบุญนอง
รักกายผ่องไม่ผ่องแผ้วกายทำใด

รักวาจาเสียงธรรมมาเสียงสุขใจ
รักวาจาบุญแบ่งใบในระญาติ
รักวาจาพูดสิ่งใดไม่เกินขาด
รักวาจาธรรมมาธาตุธุรกุล

รักจิตใจงามสิ่งใดกุสนพูด
รักจิตผุดสิ่งอโหมโนหัน
รักจิตใจแสดงให้หรือรับกัน
รักใจสรรค์น่าศลวันเเนวทางใด


____________

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ความมั่นคงยืนยงค์/stant up

กายสังขารไม่ตั่งอยู่มันคงใด
กายตั่งไว้กำลังใดกายยืนหยัด
กายโรคไขอายุใดกายเปลี่ยนชัด
กายไม่หยัดยืนเพราะไรในกายา
กายสังขารต่างเวลามามั่นคง
กายไม่ตรงงานไม่ตรงกายแปลปัด
กายอ่อนเยาวกายร่างเบากายโรครัด
กายร่างหยัดยืนอยู่นานได้ไม่เอนเอียง

วาจาคงมั่นมั่นคงตรงยืนหยัด
วาจารัดรักไม่พรากจากเพียงร่าง
วาจาพูดรักตลอดไม่เว้นว่าง
วาจาจางพูดเปลี่ยนไปเหตุผลป่วน
วาจามั่นคงรัดยงค์ธรรมแท้จัด
วาจามัดให้มั่นคงไม่เปลี่ยนมั่นคงได้
วาจามั่นเวลาพูดรึเปลี่ยนไป
วาจาใหญ่ในวาจาครามั่นคง

ใจมั่นคงใจที่ตรงใจที่ตั้ง
ใจมั่นป้องไม่เอนเอียงทรงตัวไหน
ใจมั่นคงจักปกป้องไทไทไท
ใจมั่นใจใครมั่นคงหลงเสรี

ความเข้าใจ

เข้าใจกายในเข้าใจในร่างกาย
เข้าใจกายธรรมกายเขาสุขสันต์
เข้าใจกายกายสังขารกายต่างกัน
เข้าใจนั้นกายสำคัญขับเคลื่อนกาย

เข้าใจพูดนำวาจามาเป็นทาง
เข้าใจพูดเขียนความต่างเพื่อสิ่งไหน
เข้าใจพูดเขียนสิ่งดีเขียนเพื่อใคร
เข้าใจพูดนำสุขให้หรือหลอกลวง

เข้าใจใจใจของใครใครต่างจริง
เข้าใจยิ่งยิ่งเข้าใจคนต่างผัน
เข้าใจใจแนวทางใครใจต่างกัน
เข้าใจจันทร์เข้าใจกำเข้าใจใจ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ไม่เท่ากัน

กายไม่เท่ากันกายาวันสวยไม่เท่า
กายไม่เท่ากายหยาบเหยียบเล็กบางหนา
กายไม่เท่าไม่เท่าบุญบาปทำมา
กายไม่เท่าเขาใหญ่หนากายทนทาน

กายไม่เท่ากายาทาสอาตมา
กายไม่เท่าเขลาบางหนาจะขบขันธ์
กายไม่เท่ากายธรรมร้ายร่างกายพลัน
กายไม่เท่างานกรรมกร้านนานเนิ่นกรรม

กายไม่เท่าสวยบูชากายาไหน
กายไม่เท่ากายาใครศิสูงเผ่า
กายไม่เท่ากายในกายกายหนักเบา
กายไม่เท่ากายบางกายสายทางกำ
กายไม่เท่า

วาจาใดในไม่เท่าเขามุ่งมั่น
วาจานั้นใดไม่เท่าเขาชอบหรือ
วาจากรรมใดไม่เท่าบุญพรึบพรือ
วาจาถือในเรื่องใดสิ่งงดงาม
วาจาใครไหนไม่เท่าเขาสูงสุด
วาจาดุจวาจาเพลงอิ่มอกใส
วาจาที่จุดมุ่งหมายคิดดั่งใจ
วาจาให้ไม่เท่าไปไม่เท่ามา
วาจาไม่เท่าทันใดในในต้องเป็น
วาจาเจในไม่เท่าไม่เท่าหนา
วาจาเป็นสิ่งมุ่งหมายจิตนำพา
วาจานาพาสิ่งมุ่งสูงขึ้นไป

ใจจิตใดอัตตาใครไม่เท่าเที่ยง
ใจจิตเบี่ยงให้ธรรมถูกทางสุขสันต์
ใจจิตต่างต่างใจใครสิ่งภพพลัน
ใจจิตหันเหเวหกภกอุทา
ใจไม่เท่าเก่ากลับใหม่ใหม่กลับเก่า
ใจไม่เท่าจรรย์ศออัฐจันทร์ต่างไหน
ใจไม่เหมือนเหมือนใจไม่บูชาใด
ใจจิตใฝ่ชี้ทำทำทำยะยุง

ลัทธิ

เพื่อ

กายเพื่อเธอกายเพื่อธรรมกายเพื่อกาย
กายเพื่อใครจึงบุญใบสว่างขันธ์
กายเพื่อกินกายเพื่อกรงกายใครกัน
กายเพื่อปันกายเพื่อสรรค์สร้างสุขใคร

วาจาเพื่อเธอวาจาเพื่อทำวาจาเพื่อทาง
วาจาเพื่ออย่างแบบอย่างเพื่อเพื่อสัตย์ใส
วาจาเพื่อบุญใบเบิกหรือเพื่อบทบาทพูดใบ
วาจาเพื่อสร้างสิ่งไหนในธิปตาย

ใจเพื่อเธอใจเพื่อทางธรรมงามสวย
ใจเพื่อเธอมีหรือด้วยใจสุขสันต์
ใจเพื่อเธอเธอเพื่อทำสิ่งใดกัน
ใจเพื่อสรรค์สร้างธรรมะทะหาญตน
ใจเพื่อธรรมทำด้วยใจในธรรมทำ
ใจเพื่อนำทางใจเธอสว่างไหว
ใจเพื่อใจใจเพื่อไฝ่ฝักฝ่ายใจ
ใจเพื่อกายเพื่อวาจาใจข้านาย
ใจเพื่อกำนำใจกรงส่งกักขัง
ใจเพื่อดังกายสวยสวยวาจาใส
ใจเพื่อกิจการบุญแบบหรือบาปใบ
ใจเพื่อไพรเข้าป่ารกปกใจงาม

ทาน

ทานอาหารกินอาหารทานรับปะ
กายร่างนะธรรมสิ่งใดมีจบสวย
ทานกายร่างให้ทานไปอย่างไรรวย
กายทานสวยแบบอย่างไหนเขาให้ธรรม

ทานวาจาสิ่งมีค่าวาจาคน
วาจาสนอกุศลหรือศลไหม
ทานวาจาบอกไปก่อนหรือทำใจ
วาจาใดบอกสิ่งไหนใครวาจา

ทานทางใจคนมากใจทานให้ทาน
ใจคิดอ่านใจทานทานจะทำให้
ทานทางใจสิ่งให้ทานของส่วนใด
ใจจริงไหมทานทางใจได้ผลจริง


สัญญา

กายสัญญากายาหาธรรมของกาย
สัญญาใจทำสร้างได้หมุนเช่นนั้น
สัญญาวา จาจะสรรค์สิ่งใดวรรณ
สัญญานั้นสัญญานี้มีสรรค์ยิง